รับสิทธิ์! ลุ้นทองและรถ
วันนี้ - 30 ธ.ค. 62
รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อย่าพลาดโอกาสสร้างผลตอบแทน กับประกัน
ที่ให้คุณรับเงินสูงตั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย

จ่ายเบี้ยสั้น รับเงินไว
ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี
รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1- 6
รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7- 9
รับเงิน 140% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
 
 
% หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต ทำการเก็บรวบรวมและให้ใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ แก่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต และพันธมิตรหรือคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ/หรือนำเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ข้าพเจ้าได้อย่าพลาดโอกาสสร้างผลตอบแทน กับประกันที่ให้คุณรับเงินสูงตั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย
จ่ายเบี้ยสั้น รับเงินไว
ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
คุ้มครอง 10ปี
รับเงิน 20% ทุกปี
ณ สิ้ปีนกรมธรรม์ที่ 1-6
รับเงิน 100% ทุกปี
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-9
รับเงิน 140% ทุกปี
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
แต่ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
 
 
% หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - การรับประกันภัยเป็นไปตาม เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันภัย - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ