ไทยสมุทรรวมพลังความรักช่วยชาวนาไทย สั่งซื้อข้าวพันธุ์ดีของท้องถิ่น จากชาวนาโดยตรงได้แล้ววันนี้ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ไทยสมุทรรวมพลังความรักช่วยชาวนาไทย สั่งซื้อข้าวพันธุ์ดีของท้องถิ่น จากชาวนาโดยตรงได้แล้ววันนี้

ไทยสมุทรรวมพลังความรักช่วยชาวนาไทย 
สั่งซื้อข้าวพันธุ์ดีของท้องถิ่น จากชาวนาโดยตรงได้แล้ววันนี้

ไทยสมุทรรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เดือดร้อนจากราคาข้าวที่ตกต่ำ
ซึ่งทุกคนสามารถสั่งซื้อข้าวโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
และยังสามารถเลือกสั่งข้าวสายพันธุ์ดีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากจังหวัดต่างๆ มาลิ้มลองกันได้
ผู้บริโภคก็ได้รับประทานข้าวคุณภาพดี ชาวนาก็ได้รายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ลองเลือกตามตารางด้านล่างดูกันนะครับ 

 

รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว จังหวัดพะเยา

ลำดับ รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชนิดข้าว
1 สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด คุณณัฐศิมา ใจแสวง 081-9512-473
054-459-132
174  ม.1 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ, ข้าวสารเหนียว , ข้าวกล้องเจ้า ,ข้าวก่ำพะเยา
2 สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด คุณวินัย โยธาวุธ
คุณประเสริฐ หรดี
081-9519-458
086-116-4032
054-499-130
215 ม.5 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56120 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
3 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด (ข้าวอินทรีย์) คุณผัดแก้ว งามเมือง
คุณบาล บุญก้ำ
081-795-0543
082-8957-321
229 ม.4 บ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น 
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105, ข้าวอินทรีย์หอมมะลิ,ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวเหนียวดำ,(ลืมผัว),ข้าวเหนียว กข.6
4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด คุณจริงประเสริฐ ยารังสี
คุณเฟื่องฟ้า ชำนาญยา
054-428-343
081-287-8557
98 ม.18 ต.แม่ปืม อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000
ข้าวหอมมะลิ , ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
5 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยา จำกัด คุณโสภา ปํญญาวงศ์ 081-998-6099 122 ม.9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ข้าวหอมมะลิ
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวสร้างสุข คุณอุไรวรรณ ภู่วัตร 081-740-7822 427 ม.11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000
ข้าวเหนียวดำ(ลืมผัว), ข้าวหอมมะลิ,ข้าวก่ำพะเยา
7 ข้าวกล้องอิ่มสวย (Aimsuay) คุณคมสันต์ ยารังสี 087-544-5215 200 ม.8 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000
ข้าวกล้อง, ข้าวกล้องมะลิแดง
8 วิสาหกิจชุมชนข้าวก่ำพะเยา คุณพิทักษ์ชน ปิยวรรณหงส์ 081-999-3808 59 ม.8 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150 ข้าวก่ำพะเยา,ข้าวลืมผัว,ข้าวไรซ์เบอรี่,ข้าวมันปู,ข้าวหอมมะลิ
9 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน คุณชัญญาณัฐ พระวิสัตย์ 093-137-1759 109/1 บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ 19 
ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
ข้าวหอมมะลิ,ข้าวกล้องดอกมะลิ,ข้าวขาวดอกมะลิ

รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชนิดข้าว
1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลหาดกรวด คุณจารึก วงศ์ปิยมารัตน์  084-989-9894 1/1 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าวหอมมะลิแดง
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง คุณชญานิน    มั่นอิ่ม 089-562-3013   ไรช์เบอรรี่ ข้าวสังห์หยด  ข้าวประทุมธานี ข้าวหอมมะลิ/กล้อง
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหาดสองแคว คุณสถิต    เม่นแต้ม  087-845-3620   ข้าวประทุมธานี  ข้าวหอมมะลิ
4 เครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์บ้านวังดิน คุณมารศรี    สิงห์เสวก 081-887-7935   ข้าวหอมมะลิ
5 กลุ่มข้าวกล้องไรช์เบอรรีอุตรดิตถ์ คุณวีระชัย   วงค์บุตร 089-078-6650    ข้าวไรช์เบอรรี่ ข้าวพิษณุโลก ข้าวเหนียว
6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านด่าน คุณไสว   ทองทา 086-205-0519   ข้าวไรช์เบอรรี่ ข้าวหอมมะลิ - ข้าวพิษณุโลก ข้าวประทุมธานี
7 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรกรลับแล คุณวิโรจน์    เตจะสร้อย 081-785-6609   ข้าวพิษณุโลก 49/41
8 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ราชพฤกษ์ ร.ท.สุรพล    แจ้งเอี่ยม 089-143-4220    ข้าวหอมมะลิ 105
9 กลุ่มเกษตรกรบ้านหม้อ อำเภอพิชัย นายปรีชา     ห้องบัว 087-198-1341   ข้าวไรชเบอรรี 105 ข้าวหอมมะลิ 105
10 สหกรณ์เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวุฒิพงษ์  จันทร์ทร 082-160-5949   ข้าวหอมปทุมธานี  ข้าวขาว
11 ชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ คุณ เดือน 089-960-8219   ข้าวขาว
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม คุณอัษฏางค์      สีหาราช 089-705-1677   ข้าวไรชเบอรรี่ (ตราเพรชคอรุม

รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชนิดข้าว
1 กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน คุณวิเศษ คำไชโย 089-843-2241 191 ม.9 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ข้าวสารมะลิ 105
2 สวนจารุวรรณ Farm outlet คุณวินิจ ถิตย์ผาด 084-321-6553 167 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ข้าวมะลิ 105 , ข้าวหอมมะลิแดง, ข้าวกล้องหอมมะลิ
3 วิสาหกิจชุมชนปันบุญ คุณสุจารี ธงสิริธนากร 062-195-1694 98 ม.2 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องช้ย จ.กาฬสินธุ์ ข้าวกล้องหอมมะลิ
4 กลุ่มปลูกข้าวบ้านาโคกล่าม คุณชุมพล ศิริภักดิ์ 089-943-1948 46 ม.16 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ข้าวมะลิ 105, ข้าวหอมมะลิแดง
5 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหนองแวง(สมเด็จ) คุณสงกรานต์ หาญไชยนะ 095-669-1624 100 ม.9 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ข้าวมะลิ 105 , ข้าวหอมมะลิแดง

รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
1 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ คุณสมชาย เสือแก้ว 095 068 5357
2 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอปากพนัง  คุณสมหมาย พันธ์รังสี  080 041 2213 
3 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง  คุณถาวร มีจิตร  081 079 9468
4 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอหัวไทร  คุณจำรัญ คงนุ้ย 087 978 7355 

รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
1 หัวหน้าแผนกรวบรวมสหกรณ์สันป่าตอง จำกัด คุณสายทอง  วียะศรี 088-2591534
2 281/7 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด.ต.ขจร  ถิ่นทิพย์ 089-5531717
3 135 หมู่ 6 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ คุณชินสอน  สุริยงค์ 081-8842052
4 มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คุณทองใบ  นันติแสน 053-297015
5 เกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำฮาว บ้านสันป่ายาง คุณผ่องศรี  แสงมณี 091-4822518
6 280 หมู่ 8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คุณอำพรรณ  สิงห์แก้ว 089-4319900
7 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คุณกีรติ เกิดทา 087-7222372
8 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด คุณดวงรัตน์  ญานะ 089-1914668
9 ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ คุณประทุม  สุริยา 088-4917683
10 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณกัญญ์กุลนัตร์   087-6567752
11 อ.ต.ก. จังหวัดเชียงใหม่ คุณนนทนัตถ์  รุ่งฤทธิ์พุทธพร 086-1970006

รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ รายชื่อกลุ่มเกษตรกร ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชนิดข้าว
1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้-นาแล (ศักยภาพขายส่งออกได้,ส่งออกต่างประเทศได้) คุณพรรณา  ริชิวงศ์ 08-6862-7369 72 หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมือง ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวกล้องหอมมะลิ , ข้าวฮางงอก , ข้าวมะลิกล้อง
2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลคำอาฮวน (ศักยภาพขายส่งออกได้) คุณโกสินทร์ ศรีสิทธิ์ 08-1817-1567 52/1 หมู่ 15 ต.คำอาฮวน อ.เมือง ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวกล้องหอมมะลิ , ข้าวฮางงอก , ข้าวมะลิกล้อง , ข้าวกล้องหอมมะลิแดง , ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชีวภาพบ้านบะ (ศักยภาพขายได้ในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค) คุณโฮม อุคำ 08-3326-6567 137 หมู่ 5 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย ข้าวหอมมะลิ 105,ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่,ข้าวเหนียว กข.6
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องบ้านภูผาหอม (ศักยภาพขายได้ในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค) คุณจริงใจ สุขรี่ 09-7252-4756 133 หมู่ 8 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล ข้าวหอมมะลิ 105,ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่,ข้าวเหนียวแดง
5 วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวกล้องตำบลคำชะอี (ศักยภาพขายได้ในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค) คุณอมรรัตน์ คำมงคุณ 08-1873-2568 25 หมู่ 9 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง ข้าวหอมมะลิ 105 ,ข้าวฮางงอก , ข้าวมะลิกล้อง ,ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
6 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาโสก1 (ศักยภาพขายได้ในจังหวัด) คุณถาวร เผ่าภูไทย 08-1260-0915 81 หมู่ 1 ต.นาโสก อ.เมือง ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวกล้องหอมมะลิ ,ข้าวกล้องหอมมะลิแดง , ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่,ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ขัดขาว

 

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.