OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ...ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6" | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ...ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6"


      OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ...ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6" ต้อนรับนิสิต  ได้ฝึกประสบการณ์จริงที่มีแผนการเรียนรู้ชัดเจนร่วมรับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัท  โดยเปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการฝึก : วันที่  1  มิถุนายน  ถึง  31  กรกฎาคม  2563

กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31  มกราคม  2563

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  

-  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิชาดังนี้
      -  คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสถิติประกันภัย
      -  เทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      -  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี
      -  บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน

-  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
-  มีทัศนคติ และบุคลิกภาพที่ดี
-  มีทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้เร็ว
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้

สิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับ  

-  การฝึกประสบการณ์จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
-  การนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารของบริษัท  
-  นักศึกษาที่ร่วมโครงการจะได้นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่ผลการประเมินได้ตามเกณฑ์ของบริษัทจะได้รับโอกาสทำงานกับบริษัทหลังจากจบการ ศึกษา หรือได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษา
-  ระหว่างฝึกงานมีค่าตอบแทนวันละ 400 บาท  
-  นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท  
-   หลังจบโครงการนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกงาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :
Workshop  Day :  วันเสาร์ที่  3 กุมภาพันธ์  2563
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ทราบโดยตรง)   
ประกาศผลผู้เข้าร่วม Workshop ของโครงการ : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : wanna.ph@ocean.co.th  หรือ ติดต่อสอบถามเบอร์ 02-261-2300 ต่อ  1646

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://oceanlife.insure/turnpro6

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.