สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS

โครงการความร่วมมือกับ American Express (American Express 0% WISE PAY 2020)
ผ่อนชำระ 0% WISE PAY นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อขอเอาประกันชีวิต ผ่านช่องทาง Digital Sales (Omni Channel) การตลาดสถาบัน 1 และ การตลาดสถาบัน 2 ของ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต และชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ ต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 และได้รับการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับช่องทาง
 • สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต American Express
 • ช่องทางที่ร่วมโครงการ (ช่องทาง Digital Sales, ช่องทางการตลาดสถาบัน 1, ช่องทางการตลาดสถาบัน 2  เท่านั้น)
  หมายเหตุ เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY

1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ยกเว้น บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และ บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สำหรับชำระค่าเบี้ยประกัน ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในระยะเวลาส่งเสริมการขาย

2. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแผนประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)

3. ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ หรือ ยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อธุรกรรม

4. สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระรายเดือน 3 หรือ 6 เดือน

5. รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถทำรายการแบ่งชำระโดยปราศจากดอกเบี้ย

6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจากการใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท จะไม่สามารถได้รับ 1.5 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมถึงยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

9. การเข้าร่วมโปรแกรม 0% WISE PAY ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“โปรแกรม 0% WISE PAY”) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านยังคงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกบัตร บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับและมีผลผูกพันท่านเมื่อแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการใดๆก็ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านอาจยกเลิกโปรแกรม 0% WISE PAY โดยติดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตามท่านยังคงต้องรับผิดชอบยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้โปรแกม 0% WISE PAY และภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จนกว่าบัญชีบัตรของท่านจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

10. โปรแกรม 0% WISE PAY นี้สำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งออกโดยบริษัทฯ (“สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่มีสิทธิ”) สมาชิกบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และ บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่มีสิทธิเข้าร่วม โปรแกรม 0% WISE PAY

11. โปรแกรม 0% WISE PAY เป็นโปรแกรมการผ่อนชำระที่ให้สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่มีสิทธิสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ สถานธุรกิจในประเทศไทยที่ร่วมรายการ โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือนจำนวน 3 หรือ 6 เดือนและจัดทำใบบันทึกค่าสินค้าและบริการสำหรับโปรแกรมการผ่อนชำระให้เสร็จสมบูรณ์

12. สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่มีสิทธิสามารถเข้าร่วมโปรแกรม 0% WISE PAY ได้เฉพาะกรณี (ก) ยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ณ สถานธุรกิจในประเทศไทยที่ร่วมรายการ (ข) ยอดค่าใช้จ่ายสำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีสิทธิซึ่งสถานธุรกิจที่ร่วมรายการเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว (กรุณาติดต่อสถานธุรกิจที่ร่วมรายการสำหรับยอดค่าใช้จ่าย รวมถึงสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ ระยะเวลาของการทำรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และรายละเอียดใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีสิทธิ) (ค) ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินวงเงิน ซึ่งไม่รวมถึงวงเงินชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นในบัญชีบัตรของท่าน และ (ง) บัญชีบัตรของท่านอยู่ในสถานะที่ดี (รวมถึงไม่มียอดหนี้ค้างชำระ) และไม่ถูกระงับหรือยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมโปรแกรม 0% WISE PAY สำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นตามนโยบายการประเมินภายในของบริษัทฯ และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิในการเข้าร่วมโปรแกรม 0% WISE PAY หากยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินจำนวนวงเงิน (ซึ่งไม่รวมถึงวงเงินชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น) ในบัญชีบัตรของท่าน

13. ดอกเบี้ย 0% สำหรับเฉพาะกรณีที่บัญชีของท่านอยู่ในสถานะที่ดี (รวมถึงไม่มียอดหนี้ค้างชำระ) หากบัญชีของท่านไม่อยู่ในสถานะที่ดี ดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาการเป็นสมาชิกบัตรโดยคำนวณนับจากวันที่ทำรายการของแต่ละรายการซื้อสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่ปรากฎในใบเรียกเก็บเงิน (รวมถึงรายการผ่อนชำระที่ปรากฎในใบเรียกเก็บเงิน) และยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด (รวมถึงยอดผ่อนชำระ) ซึ่งเรียกเก็บภายหลัง

14. เมื่อท่านลงลายมือชื่อบนใบบันทึกค่าสินค้าและบริการ ท่านตกลงโดยไม่อาจยกเลิกเพิกถอนให้บริษัทฯชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่ระบุในใบบันทึกค่าสินค้าและบริการให้แก่สถานธุรกิจที่ร่วมรายการ และตกลงรับผิดชอบยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน เดือนละเท่าๆกันภายในระยะเวลาของการผ่อนชำระ (3 หรือ 6 เดือน) ตามที่ท่านเลือกในใบบันทึกค่าสินค้าและบริการ โดยยอดผ่อนชำระงวดแรกจะปรากฎในใบเรียกเก็บเงินเดือนแรกที่มียอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเป็นยอดผ่อนชำระแต่ละเดือนเท่าๆกัน ยอดผ่อนชำระที่แตกต่างซึ่งท่านต้องชำระจะปรากฎในรายการผ่อนชำระงวดสุดท้าย วงเงินของท่านจะลดลงตามยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY และอนุมัติโดยบริษัทฯ  ท่านจะได้รับยอดวงเงินกลับคืนตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่ท่านชำระให้แก่บริษัทฯ 

15. ท่านสามารถชำระยอดที่เหลือทั้งหมดของยอดค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY ก่อนครบระยะเวลาของการผ่อนชำระได้โดยติดต่อบริษัทฯ และยอดที่เหลือทั้งหมดของของค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY จะปรากฏในใบเรียกเก็บรอบถัดไป กรณีที่ท่านชำระยอดที่เหลือดังกล่าวมาล่วงหน้าโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯทราบ ยอดชำระดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นยอดที่ชำระเกินกว่ายอดคงค้างในบัญชีบัตรของท่าน และมิได้หักลบยอดยอดค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY ที่เกิดขึ้นก่อนการชำระยอดที่เหลือดังกล่าวหรือเกิดขึ้นใหม่ในบัญชีบัตรของท่าน 

16. ท่านต้องชำระยอดที่เหลือของยอดค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY ทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบัตรของท่านหรือ ทันทีที่มีการยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมโปรแกรม 0% WISE PAY

17. บริษัทฯ มิใช่ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการที่สถานธุรกิจที่ร่วมรายการเสนอหรือจำหน่ายให้แก่สมาชิกบัตร และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือในกรณีที่สมาชิกบัตรได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่สถานธุรกิจเสนอหรือจำหน่าย ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับประกันใดๆ ในสินค้า และ/หรือ การให้บริการดังกล่าว

18. สำหรับกรณีข้อโต้แย้งหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY หรือเกี่ยวกับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ การให้บริการและ/หรือ การส่งมอบสินค้าที่นำเสนอหรือจำหน่ายภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY รวมถึงการเลิกประกอบกิจการของสถานธุรกิจ สมาชิกบัตรจะต้องติดต่อสถานธุรกิจที่ให้บริการ และ/หรือ จำหน่ายสินค้าดังกล่าวโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส แม้ว่าสมาชิกบัตรจะมีข้อโต้แย้งหรือข้อร้องเรียนใดๆ ต่อสถานธุรกิจ สมาชิกบัตรยังคงต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้โปรแกรม 0% WISE PAY ให้กับบริษัทฯ เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

19. ในกรณีที่มีข้อความที่ไม่ตรงกันระหว่างข้อความภาษาอังกฤษและภาษาไทยในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการบังคับใช้ 

20. เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของรายการ 0% WISE PAY กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.americanexpress.com/th

21. เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันภัย บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นผู้กำหนด ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.ocean.co.th/รู้จักเรา/ข่าวสาร/ข่าวดีไทยสมุทร/สิทธิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน-เอ็กซ์เพรส

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.