ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 1 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี OCEAN LIFE ไทยสมุทร “สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี2” ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยปีต่อด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking และลงทะเบียนใน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 10 ก.พ. 64

 

รางวัลบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. คุณทองสุก ซื่อสัตย์  กธ. 1520040

2. คุณนิศากร พลอยประดิษฐ์  กธ. 1010472

3. คุณเวทิศ ปานชาตรี  กธ. 1006746

4. คุณสุนันทา หงษ์ทอง  กธ. 1248165

5. คุณสถาพร จุลพันธ์  กธ. 1255472

6. คุณนงเยาว์ วงษ์บุญ  กธ. 1213326

7. คุณรชต แก้ววรรณา  กธ. 1503945

8. คุณชวัลวิทย์ ชัยวัชรวงศ์  กธ. 1249623

9. คุณปารณัท ชื่นชูผล  กธ. 1385329

10. คุณนิภาส เล้าเจริญ  กธ. 0600738

11. คุณณัฐพรรณ ทาโทน  กธ. 1469632

12. คุณเพ็ญพร หิตะสิริ  กธ. 1088889

13. คุณอภิชญา ร่อนรา  กธ. 1026130

14. คุณบุญยิ่ง ตานาคำ  กธ. 0335388

15. คุณวุฒิชัย พุ่มทรัพย์  กธ. 0968330

16. คุณสุวรรณ สมมูล  กธ. 1463075

17. คุณนันทนิจ มังคลาด  กธ. 0657124

18. คุณธาริกา สามาลา  กธ. 1146635

19. คุณไพบูลย์ นาสมจิตร  กธ. 1248855

20. คุณบุญพา นาคชั่งทอง  กธ. 1414351

21. คุณนุชนารถ ศุภรกุล  กธ. 1258506

22. คุณอรพรรณ ชุมศรี  กธ. 1387802

23. คุณพงศธร จันทประดิษฐ์  กธ. 1248235

24. คุณกนกวรรณ ภัทรมัย  กธ. 1455344

25. คุณตุลยวรรธน์ สุริยะวงค์  กธ. 1058833

26. คุณปาริฉัตร แก้วกอง  กธ. 1420432

27. คุณวีระศักดิ์ ปักกาเวสา  กธ. J6847882

28. คุณลัลล์ณภัทร แนะแก้ว  กธ. 1447456

29. คุณสุมาลี อาจเอี่ยม  กธ. J7552839

30. คุณเทียมใจ นวลอนงค์  กธ. 1512723

31. คุณลำเพา จินตกานนท์  กธ. 1269272

32. คุณธวัช วงศ์ไชยสิทธิ์  กธ. 1147310

33. คุณรุ่งทิพย์ ช่างทอง  กธ. 1421032

34. คุณพนิดา ทศภักดิ์  กธ. 1423623

35. คุณนวพล สีสังข์  กธ. 1138974

36. คุณรถจนา คำมูลตา  กธ. E6205185

37. คุณประกาย แอบเพชร  กธ. 1513895

38. คุณพิภัช ษณะนาคินทร์  กธ. 1213384

39. คุณวิทวัส พันธุ์ศรี  กธ. 1237434

40. คุณรุ้งระวี เตียวพาณิชย์เจริญ  กธ. 1249620

41. คุณจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์  กธ. 1422585

42. คุณธันยพร นงค์นวล  กธ. 1494567

43. คุณนัดดา รัตนาภรณ์  กธ. 1397205

44. คุณเฉลิมพล แก้วใจ  กธ. 1443960

45. คุณอรทัย ธาราทรณ์  กธ. 0392081

46. คุณนงลักษณ์ จิตตางกูร  กธ. 0770500

47. คุณนิภาพร ศรีสุธรรม  กธ. 1386666

48. พระครู วิชิตบูรพาภิราม พิชัย เบาะแฉะ  กธ. 1250629

49. คุณชนิศวรา บรรณกิจ  กธ. 1403772

50. คุณนพลักษณ์ เจริญเลิศไกรยง  กธ. 1547845

51. คุณสุเพ็ญนี เหลาธนู  กธ. I6752787

52. คุณรมิดา เนียมวรตา  กธ. 1180802

53. คุณวราภรณ์ เปรี่ยงกระโทก  กธ. 1299420

54. คุณผกามาศ เลาหวัฒน์  กธ. F6672513

55. คุณงามจิต อินทวัฒน์  กธ. H6756470

56. คุณดาวยศ พลสงคราม  กธ. 1465522

57. คุณธวัชชัย สุริยา  กธ. 1462154

58. คุณนลินทิพย์ กองศรี  กธ. 0711620

59. คุณจัตุรงค์ เชี่ยวกิจ  กธ. 1507865

60. คุณธัญดา สารปัญญา  กธ. 1437195

61. คุณลัดดาวัลย์ ช่างทำ  กธ. J7074486

62. คุณกิตยาภรณ์ อังศปิติวัฒน์  กธ. 1197034

63. คุณพัชรี ฐิตะพันธ์  กธ. H6865091

64. คุณคมสิทธิ์ ศรีไทย  กธ. 1066067

65. คุณกรวิญญ์ กริ่มทุ่งทอง  กธ. 1249660

66. คุณณัฐภูมิ ทองเสมียน  กธ. 1515249

67. คุณอภิรดี พลเผือก  กธ. J7302238

68. คุณบังอร เอียดขนาน  กธ. 1365295

69. คุณจำปี สิตะวัน  กธ. 0658293

70. คุณภาวินี ยี่สุภา  กธ. 1420701

71. คุณไพโรจน์ ระวังวงศ์  กธ. 1409768

72. คุณวชิระ รอดนิกร  กธ. 1045103

73. คุณสราวุธ รอดลันดา  กธ. 1104257

74. คุณบรรจง พึ่งสูงเนิน  กธ. 1378987

75. คุณญวน เขียวแก้ว  กธ. J7576877

76. คุณเทียนทอง เหลือบุญนุ่ม  กธ. 1421955

77. คุณรัฐพล คลังวิจิตร  กธ. 1409748

78. คุณพงศกร ดำบรรพ์  กธ. 1519467

79. คุณวาสนา พรมมา  กธ. J7507472

80. คุณสอางค์สม วงษ์นรา  กธ. 0194331

81. คุณสมบัติ เภาเสงี่ยมสุขขี  กธ. 1270695

82. คุณจีรศักดิ์ ณะโส  กธ. 1017483ร

83. คุณพชร สุ่มทรัพย์  กธ. 1142416

84. คุณเกียรติศักดิ์ แก้วบังเกิด  กธ. 1324101

85. คุณสมนึก แสงศรีจันทร์  กธ. 0657053

86. คุณมินตรา องอาจ  กธ. 1403386

87. คุณอรพินธ์ บุญชะม้อย  กธ. 1473019

88. คุณศุกสรรค์ ภานะจิต  กธ. A6019840

89. คุณทัชชภร โชติลดาธนัชญา  กธ. 1264517

90. คุณดี อาคะพงษ์  กธ. 1240316

91. คุณโชคชัย จารุเนตร  กธ. 1067049

92. คุณเขมธนัช สุจิภิญโญ  กธ. 1249678

93. คุณธิตินัย ไทยตรง  กธ. 1361171

94. คุณพีรพัฒน์ เชื้อตาอ่อน  กธ. 1521836

95. คุณดวงนภา ศักดิ์ภักดี  กธ. 1465241

96. คุณชาลินี อุทาน  กธ. 0939156

97. คุณสุพรชัย ขุนภิบาล  กธ. J7566692

98. คุณธีรพจน์ ไชยสัจ  กธ. I6950112

99. คุณพชรพล ธงศิลา  กธ. 0733673

100. คุณอานุภาพ ธนัชกฤติ์กุล  กธ. 1370929      


บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

 

*หมายเหตุ

1. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกัน ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

4. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00น. ยกเว้นวันหยุด

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.