ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “OCEAN LIFE ไทยสมุทร สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค” ครั้งที่ 2 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “OCEAN LIFE ไทยสมุทร สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค” ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2

สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยฯ ปีต่อผ่าน QR Code และลงทะเบียนใน OCEAN CLUB APP หรือ LINE (@OceanLife) ภายในวันที่ 7 ก.ย. 63

รางวัลจี้ทองคำรูปโอชิ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล

1. คุณดามพวรรณ อร่ามวิทย์      กธ. 1407022

2. คุณปรัชญา ชื่นชอบ              กธ. 0766220

3. คุณอรพิม สาธิตอภิวันท์          กธ. 0983833

4. คุณนิตติยา กุดแก้ว               กธ. 1350733

5. คุณสำรวย ถ้ำจัตุรัส              กธ. 1399171

6. คุณศศินิภา ทรัพย์มา             กธ. H6706230

7. คุณอรปรียา คุณเลิศ             กธ. 1448439

8. คุณประทีป เป็งเนตร์              กธ. 1431922

9. คุณเชื่อม ไชยสาร                 กธ. 1067457

10. คุณสุธรรมา แสงสุข             กธ. 1217787

            ขอให้ผู้โชคดีทุกท่านติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุด หากท่านไม่ติดต่อภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
 

ในการติดต่อขอรับรางวัล ขอให้ท่านนำหลักฐานเพื่อประกอบการรับของรางวัล ดังนี้

   1. บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

   2. เงินสดค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

   3. จดหมายแจ้งโชค

   4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านพร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล กรณีผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

 

อ่านรายละเอียดการจับรางวัล และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่่ https://bit.ly/2BQwSHX

 

หมายเหตุ

1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ

2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ของผู้ได้รับรางวัล ในวันเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของบริษัทหรือสาขา กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

4. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544

5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 8888 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุด

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.