การขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่

ท่านสามารถขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน กรณีที่ท่านทำกรมธรรม์สูญหาย หรือชำรุด ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับหรือขณะขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์
1. โดยยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ ระบุความต้องการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน แทนฉบับที่สูญหาย หรือแทนฉบับที่ชำรุด
2. เอกสารประกอบใบคำขอ
     2.1 ใบแจ้งความกรณีทำกรมธรรม์สูญหายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุชื่อบริษัท และเลขที่กรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้แจ้งความด้วยตนเอง
     2.2 กรมธรรม์ฉบับชำรุดที่ต้องการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน จะต้องนำกรมธรรม์ที่ชำรุดแนบประกอบการยื่นเพื่อขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นกรมธรรม์ฉบับใด
     2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ (ที่ออกโดยทางราชการติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร) โดยผู้เอาประกันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมในการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน

  กรมธรรม์สามัญ , อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมพิเศษ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)    200  บาท
  กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล    100  บาท

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ดังนี้

     1.  ตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการท่าน
     2.  สาขาต้นสังกัด
     3.  สำนักงานใหญ่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2207 8888
     4.  สาขาอื่น ๆ ของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

กรณีเอกสารครบถ้วน
- ทุกสาขา และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.