การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย/กลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย

การขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย/กลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย
1. การขอต่ออายุสัญญาชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง / กลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังของงวดที่ขาดทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน พร้อมดอกเบี้ยเบี้ยประกันทบต้น

2. การขอต่ออายุสัญญายกเว้นชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง ผู้เอาประกันภัยสามารถทำให้กรมธรรม์มีผลความคุ้มครอง โดยยินยอมเลื่อนวันเริ่มสัญญา วันครบกำหนดสัญญา ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ค้างชำระเบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ เป็นไปตามอายุ ณ วันเริ่มสัญญาใหม่ ท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระ แต่ต้องชำระถ้าหากมีเบี้ยประกันภัยในส่วนเบี้ยประกันภัยใหม่ที่ต่างกับเบี้ยประกันภัยเดิม พร้อมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) และชำระหนี้สินค้างชำระตามกรมธรรม์ทั้งหมด (หากมี)
     - โดยยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย
     - ท่านต้องแถลงสุขภาพในการต่ออายุสัญญากรมธรรม์
     - ตรวจสุขภาพหากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ตรวจสุขภาพ
     - ชำระเบี้ยประกันภัยส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยหากมี
     ​- ชำระหนี้สินที่ค้างชำระตามกรมธรรม์หากมี

เอกสารประกอบการขอต่อสัญญา

 - กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญ

1. กรมธรรม์

2. คำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์แบบยกเว้น ส.27 หรือแบบย้อนหลัง ส.28*

3. คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย*

4. ผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท (กรณีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ)

5. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 - กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม

1. กรมธรรม์

2. คำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์แบบยกเว้น(ปช.) หรือแบบย้อนหลัง(ปช.)*

3. คำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์แบบยกเว้น(ข/พ) หรือแบบย้อนหลัง(ข/พ)*

4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

* (ติดต่อขอรับได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ดังนี้

     - ตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการท่าน
     - สาขาต้นสังกัด
     - สำนักงานใหญ่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2207 8888
     - สาขาอื่น ๆ ของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสาร หรือข้อมูล โดยถูกต้องครบถ้วน

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.