วิธีการเรียกร้องค่าสินไหม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

1. การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
ผู้รับประโยชน์ทุกคนเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม และลงลายมือชื่อผู้เรียกร้องด้วยตนเอง  พร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มให้การยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม เว้นแต่

1.1 กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองดำเนินการแทน

1.2 กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินการแทน

2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม

2.1 เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

     1. แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน


     3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันประทับ “ตาย”

     4. ใบยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลหรือการเจ็บป่วลงนามยินยอมโดยผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกัน

     5. ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันที่เสียชีวิตฉบับจริง และสำเนา

     6. หนังสือรับรองการเสียชีวิต
 

          6.1 กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใช้หนังสือรับรองการตาย 

          6.2 กรณีเสียชีวิตที่บ้านใช้หนังสือแจ้งการตาย 

     7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกคนที่ลงนามรับรองสำเนา

     8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน

     9. เล่มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีเล่มกรมธรรม์สูญหายต้องแจ้งความและใช้หลักฐานใบแจ้งความประกอบ)

2.2 เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือผิดธรรมชาติ


     1. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

     2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

2.3 กรณีผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุลดังกล่าว 

2.4 เอกสารประกอบการเรียกร้องที่เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาไทยและอังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองโดยค่าใช้จ่ายในการแปลอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน์

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต (PB) ใช้เอกสารประกอบเช่นเดียวกับสินไหมมรณกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาพิจารณาสินไหมภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน

*บริษัทอาจขอขยายเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมแต่ทั้งนี้ระยะเวลารวมแล้วไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วน

ช่องทางการติดต่อเรียกร้องสินไหมทดแทน

ท่านสามารถยื่นเอกสารเรืองเรียกร้องสินไหมได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา และกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์และรับการรักษาที่สถานพยาบาลเครือข่ายของเราตามรายชื่อสถานพยาบาลที่แสดงบน Website ของเรา หรือหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 


ฝ่ายสินไหม บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
         

          เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก
 
          แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

          OCEAN LIFE CLAIMS HOTLINE 24ชม. โทรศัพท์ 02-207-8888 กด 2

 

สำนักงานสาขา 171 สาขาทั่วประเทศ

          วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

          วันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.

 

e-mail : claim.dep2@ocean.co.th

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.