วิธีการเรียกร้องค่าสินไหม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

1. ผู้เรียกร้องสินไหม

การเรียกร้องสินไหมมรณกรรมเป็นหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องสินไหม และลงลายมือชื่อในหนังสือเรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือชื่อยินยอมในการเปิดเผยประวัติด้วยตนเอง  เว้นแต่

1.1 ผู้รับประโยชน์ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ และมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมืออย่างน้อย 2 คน

1.2 ผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ สามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้

1.3 ผู้รับประโยชน์เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินการแทน

 

2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม

2.1 เอกสารประกอบการเรียกร้องเบื้องต้น

1. แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรมของผู้รับประโยชน์ทุกคน

2. ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ

3. สำเนาใบมรณบัตร

4. หนังสือรับรองการตาย (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) หรือ หนังสือแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน

5. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

6. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจำหน่ายตายของผู้เอาประกันภัย

7. เล่มกรมธรรม์ประกันภัย (หากกรมธรรม์สูญหายขอหลักฐานใบแจ้งความด้วย

2.2 เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น

1. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

3. ภาพถ่ายหรือแผนที่แสดงการเกิดเหตุ (ถ้ามี

2.3 เอกสารประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม กรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์

1. กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

1.1 บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตเพียง 1 คน ให้บิดาหรือ มารดาที่มีชีวิตอยู่ร่วมลงนามในการรับเงินด้วย

1.2 บิดา และ มารดา เสียชีวิตทั้ง 2 คน ให้ดำเนินการดังนี้

- ให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ร้องศาลตั้ง ผู้ปกครองผู้เยาว์

- เมื่อศาลแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์แล้ว นำคำสั่งศาลติดต่อบริษัทเพื่อดำเนินการพิจารณาสินไหมต่อไป

2.4 กรณีชื่อหรือนามสกุลของผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ เปลี่ยนชื่อ /สกุล ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้แนบหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือขอเอกสารรับรองแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกันจากทางราชการ

2.5 เอกสารประกอบการเรียกร้องที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองและถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ

- เอกสารที่เป็นสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้รับประโยชน์ หรือหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น  กรณีที่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติม จากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการเป็นกรณีไป 

- สำหรับสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต (PB) ใช้เอกสารประกอบเช่นเดียวกับสินไหมมรณกรรม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. ผู้เรียกร้องสินไหม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้เรียกร้องสินไหม และลงลายมือชื่อในหนังสือเรียกร้องสินไหม รวมถึงลงลายมือชื่อยินยอมในการเปิดเผยประวัติด้วยตนเอง  เว้นแต่

1.1 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ สามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้

1.2 ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถลงชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ โดยมีพยานลงชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ อย่างน้อย 2 คน

1.3ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินการแทน

2. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2.1 การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล/ค่าชดเชยรายวัน/ค่าชดเชยอุบัติเหตุ

            (1) แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

            (2) ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ

            (3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ

            (4) สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

            กรณีเบิกค่าชดเชยรายวัน  หากไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ   สามารถใช้ใบสรุปหน้างบ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินทดแทนได้

            (5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีการเกิดเหตุที่ต้องมีการแจ้งความ)

2.2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ็บป่วยโรคร้ายแรงตามสัญญาที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง   เพิ่ม  รายงานผลตรวจชิ้นเนื้อ หรือรายงานการตรวจด้วยวิธี MRI / CT Scan / X-ray  แล้วแต่กรณี

2.3 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีกระดูกแตกหัก  เพิ่ม  ใบรายงานผลจากรังสีแพทย์

2.4 การเรียกร้องกรณีสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ

            (1) แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

            (2) ใบรับรองแพทย์ (กรณีทุพพลภาพ

            (3) รูปถ่ายอวัยวะที่สูญเสียประกอบการพิจารณาสินไหม (ถ้ามี

            (4) สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

            (5) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีการเกิดเหตุที่ต้องมีการแจ้งความ)

2.5 เอกสารประกอบการเรียกร้องที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการแปลที่ได้รับการรับรองและถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำเนาให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้เอาประกันภัย หรือหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น  กรณีที่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการเป็นกรณีไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง*

*บริษัทอาจขอขยายเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมแต่ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ช่องทางการติดต่อเรียกร้องสินไหม

1. วันทำการของบริษัท

            ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

            วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.

            หมายเหตุ กรณี Fax Claim : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 18.00 น.

            โทรศัพท์ 02-207-8888 กด 2

2. สำนักงานสาขาที่ปรากฏในกรมธรรม์ของท่าน หรือ 171 สาขาทั่วประเทศ

            วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

            วันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.

3. อีเมล์ : claim.dep2@ocean.co.th

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.