ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

IT-PMO Project Portfolio Management
27/08/2562
Job purposes:
- To manage overall IT project portfolio management to ensure and quality of deliverable projects as scope, timeline and budget
- Being point of internal customer's contact point and coordinate with relevant divisions in regards to initiatives and demand submitted to IT group in order to evaluate and prioritize project based on business objectives 
- To develop and manage regular project portfolio management dashboard to report overall IT portfolio and project to senior management team
- To develop project management methodology, best practices, and standards 
- To develop competency of PM, including organizing through training 
- To manage productivity improvement by enhancing quality of software development and drive improvement of project management processes
 
 
Qualifications
- More than 5 years experience in project management area
- Experience in PMO for multi-project management is a plus
- Experience in PMP or Prince 2 Standard Methodology is preferred
- Minimum 2 years experience in development of project competency, methodology, templates and tools at organizational level
- Strong knowledge in project performance management tools and techniques
- Skill in stakeholder analysis, proactive, accuracy and self-motivation
- Strong knowledge & skills in Project Management and Program Management especially in Resource Management & Project Management Applications 
- Ability to consolidate project plan to identify dependencies
- Strong consulting, training & mentoring skills
Ability to manage senior management expectation
- Self-starter with excellent interpersonal communication and problem-solving skill  
 
Trainer / วิทยากรฝึกอบรม
20/09/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทนและหลักสูตรผู้บริหารงานขายได้ทุกหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด
 • รวบรวม ติดตาม  สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม  ประเมินผลการฝึกอบรม นำเสนอและแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ให้คำแนะนำ ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้กับทีมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศึกษาศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ ภาพรวมธุรกิจประกัน เทคนิคการขาย หรือมีความรู้ด้านการเงินการธนาคารเบื้องต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และสร้างแรงจูงใจได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Power Point / Presentation)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • หากมี IC License  หรือมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในธุรกิจประกันชีวิต / การเงินการธนาคาร / การลงทุน  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

​หมายเหตุ : ประจำพื้นที่ กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกลยุทธ์
20/09/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานสถิติ วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลตัวแทน
 • ดูแล สนับสนุน และทดสอบระบบงานด้าน IT ที่ได้รับมอบหมาย                                                                               
 • ปรับระบบงาน Manual ปัจจุบันเป็น Key in เข้าระบบให้สอดคล้องกับระบบงานที่ใช้ของทางบริษัท
 • นำข้อมูลที่ได้มาคิดสร้างกลยุทธ์ และนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
 • งานโครงการอื่นๆของฝ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติ

 • การศึกษาปริญญาตรี  สาขา สถิติประยุกต์/คณิตศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ   จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
IT Application Admin
20/09/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ:  

 • ติดตั้ง และ บริหารจัดการ Environment (SIT / UAT / Production) ของโครงการต่าง ๆ
 • ติดตั้ง ควบคุมและบริหารจัดการ Version ของแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตาม IT Security Policies
 • บริหารจัดการผู้ใช้งาน ในระดับแอปพลิเคชัน ของ โครงการต่าง ๆ  
 • บริหารจัดการ Change Request ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Software และ  Database 
 • ตรวจสอบ Monitoring และ Investigate ปัญหาและ issue ต่าง ๆ และจัดทำ Incident Report และแนวทางแก้ปัญหา 
 • วิเคราะห์ผลกระทบ และประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณี ที่จะต้องมีการ maintenance ทั้งในส่วนของ Server และระบบ  Network
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัท ร่วมกับทีม IT Solution และ  Development Team
 • ค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างภายในบริษัท
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ monitoring และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Unix/Linux/Windows
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Web Server (Apache HTTP, IIS) สามารถติดตั้งและบริหารจัดการเบื้องต้นได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Application Server (Tomcat , JBOSS)
 • มีความรู้เความสามารถ ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ปัญหา Database Server (Postgres, Mysql, MS-SQL, Oracle)
 • มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ PLSQL, PHP, JSP, ASP.NET, Android/IOS, DMS, Drupal เป็นต้น

 

Business System Analyst
20/09/2562

Job Overview

We are looking for a  Business System Analyst to assist the company in translating business requirements into actionable process for the business to help advance our present business standing and to optimize our business process for our traditional Life Insurance and Investment-Linked Products.

The qualified person will act as a conduit between the technology teams and the business process teams and requires in-depth knowledge and experience of both traditional life insurance and investment-linked products. He/she must use best practices and knowledge of internal and external business issues to improve company’s products and services and must be able to take a new perspective using existing solutions.

Duties include:

 • Having an in-depth knowledge of business products and value proposition in insurance industry
 • Experience in business development
 • Writing business proposals
 • Identifying and mapping business strengths and customer needs
 • Researching business opportunities 
 • Following industry trends locally and internationally
 • Identifying areas needing improvements

Qualifications:

 • Bachelor's degree or above in Business, Statistics, Computer Science or equivalent combination of education and experience.
 • At least 5 years of insurance or business/systems analysis experience with 2-3 years experience in Insurance Investment-Linked Products.
 • Good interpersonal, communication skills.
 • Ability to make effective formal presentations.
 • Excellent computer skills and knowledge of MS Office
 • Strong prioritization skill & planning skill
 • Strong decision-making skill
 • Good command of English
 • Ability to gather and interpret relevant data and information is an advantage.
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
14/03/2559

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ออกสำรวจ ประเมินและปรับปรุงราคาทรัพย์สินให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด 
• สำรวจ ดูแล และปรับปรุงทรัพย์สินให้อยูในสภาพพร้อมขาย 
• จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สิน เพื่อใช้ประกอบการขาย 
• บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานอสังหาริมทรัพย์ด้าน สำรวจ ประเมิน หรือ ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• รู้จักเส้นทางคมนาคม และ สามารถใช้แผนที่เดินทางได้ ออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

Student Trainee Program “ภูมิใจ… ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6 ”
07/11/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการต้อนรับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ...ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 6 " ที่มีแผนการเรียนรู้ชัดเจน และได้เรียนรู้จากผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 สาขาวิชาดังนี้

• คณิตศาสตร์ประกันภัย ,สถิติประกันภัย หรือ สถิติ

• เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์

• บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกำหนดการดังนี้

• ระยะเวลาการฝึก วันที่ 1 มิถุนายน  2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

• กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563

• Workshop Day กุมภาพันธ์ 2563 (วันที และเวลาที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยตรงกับนิสิต นักศึกษา)

• ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  น้องๆที่สนใจสามารถ Scan QR Code  เพื่อเป็นการลงทะเบียน  

หากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมเทิร์นโปร ติดต่อ  พี่นา  โทร. 02-261-2300 ต่อ 1646 หรือ E-mail : wanna.ph@ocean.co.th

 

Java Developer
20/06/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Design, implement and maintain java application phases
 • To take part in software and architectural development activities
 • Conduct software analysis, programming, testing and debugging
 • Identifying production and non-production application issues
 • Transforming requirements into stipulations
 • Develop, test, implement and maintain application software
 • Recommend changes to improve established java application processes
 • Develop technical designs for application development
 • Develop application code for java programs

คุณสมบัติ

 •  Bachelor Degree or higher Computer related fields
 •  At least 3 - 5 years working experience in programming for junior level and at least 2 years working experience in programming for senior level
 •  Analyze and develop application using Java and web Technology
 •  Excellent skills of Java technology,
 •  Good understanding Object Oriented Analysis and Design
 •  Strong understanding of JavaScript
 •  Experience in the Spring Framework
 •  Struts
 •  Enterprise Java Beans (EJB)
 •  Strong background in J2EE framework, Design Pattern (GOF and J2EE) and UML
 •  Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA, Hibernate)
 •  Good understanding Web Services (SOAP, REST)
 •  Experience in the following technologies is a plus: JavaScript (Prototypejs, jQuery, YUI, React), maven, linux
 •  Strong analytical, problem solving, communication, people skills
 •  Good Attitude an able to work as part of a team
Credit Analyst Officer
20/06/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสินเชื่อ     
 • ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลตลาดของหลักประกัน       
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารโครงการลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกเงินกู้    
 • จัดทำรายละเอียดเอกสารการอนุมัติสินเชื่อ
 • ตรวจเยี่ยมลูกค้า

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อโครงการ จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
Underwriter Specialist
17/09/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาและประเมินความเสี่ยงภัย รวมทั้งตัดสินใจและแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและทีมงาน
 • ร่วมประชุมและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบประกันใหม่และทดสอบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบหลักเกณฑ์ (UAT : User Acceptance Test )
 • ตรวจเยี่ยมผู้เอาประกัน เพื่อมาประกอบการพิจารณารับประกัน
 • เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ต่างๆ ของหน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • การพัฒนาระบบและกระบวนการ ปฎิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Nursing , Medical technology
 • มีความรู้ด้านการคัดเลือกภัย
 • มีความรู้ทางด้านประกันชีวิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน พิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี   
 • หากมีความรู้ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Senior Accounting (Information System)
21/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบบัญชี เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใช้งานระบบ ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้เองและประสานงานกับผู้ดูแลระบบภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้
 • ตรวจสอบการจัดทำขั้นตอน (Flowchart) การเชื่อมโยงระหว่างระบบต่าง ๆ เช่น Core insurance , Human resource , และ Procurement  เป็นต้น กับระบบบัญชีตลอดจนเข้าร่วมและให้ความเห็นกรณีมีการเชื่อมต่อจากระบบใหม่ และทำการปรับปรุง Flowchart เพิ่มเติมการเชื่อมโยงระบบใหม่ดังกล่าว
 • ดูแลการเปิดปิดรหัสบัญชี และรหัสวิเคราะห์ทางบัญชี ดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ถูกต้องและไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจัดทำรายงานต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้างทางบัญชีใหม่
 • ตรวจสอบการจัดทำรายงานประกอบการปิดบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เช่น รายงานเบี้ยประกันภัยรับตามช่องทางการจำหน่าย (Distribution Channel) และตามคู่ค้า (Partner) ,รายงานค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายตามโครงการ และรายงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นต้น
 • เตรียมความพร้อมข้อมูลและระบบงาน สำหรับการเริ่มใช้มาตรฐานบัญชีที่กำลังมีผลบังคับใช้ เช่น กระทบยอดระหว่างข้อมูลกรมธรรม์ กับ ข้อมูลในระบบบัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา บัญชี ระบบบัญชี  MIS
 • มีประสบการณ์ ด้านการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ ประมาณ 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องของระบบงานบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอ ชอบเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา พัทยา ชลบุรี
20/06/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จัดทำการบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลลงระบบและจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 29 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักงานบริการ  ชอบเรียนรู้
4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
5. ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในสาขาอื่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นครั้งคราวได้


 

PM (Project Manager IT)
20/06/2562

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และจัดทำความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ( Business Feasibility Study) รวมถึงการประเมินผลกระทบ (Conceptual Impact Assessment) ของโครงการที่รับได้รับมอบหมาย
 • กำหนดแผนการทำงานของโครงการ โดยการเก็บรายละเอียดและข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำมาประเมิน ขั้นตอนการทำงาน, รายละเอียดของสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบ (Deliverables) และ resources ทั้งในเรื่องของ  ระยะเวลา บุคคลากร และงบประมาณ ที่ต้องการ
 • กำหนด communication plan และทำการสื่อความให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการในการทำงาน และให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายของโครงการได้
 • จัดทำและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำ vendor engagement (selection & contract signing)
 • วิเคราะห์ พิจารณา และประเมินความเหมาะสมของ solutions หรือ alternative workarounds ที่ถูกนำเสนอว่ามีความเหมาะสมสำหรับโครงการ
 • ดำเนินการจัดทำ วิเคราะห์ วางลำดับความสำคัญ ประเมินผลกระทบของ Issue/ Risk ที่เกิดขึ้นในโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการประเด็นและความเสี่ยงต่างๆในลำดับที่เหมาะสม
 • ติดตาม และรายงาน ความคืบหน้าของโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ IT PMO ในการควบคุมและตรวจสอบ Deliverables จากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในโครงการ ให้ได้รับการส่งมอบอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Project Governance Team
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์บริหารโครงการเกี่ยวกับ DWH/Data Management
 • รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Actuarial Officer
20/06/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา  New  Actuarial  Software and IFRS17
 • จัดทำรายงานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายช่องทางการขาย,ฝ่ายบัญชี,ผู้สอบบัญชี,Pricing actuarial,สำนักบริหารความเสี่ยง)

​คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชายอายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี  สาขา สถิติประยุกต์/คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/ความสามารถในการเขียนโปรแกรม/Actuarial software
 • มีความละเอียดรอบคอบ   จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย/ด้านบัญชี/การบริหารความเสี่ยง                                                                                                                            

 

Manager Claim (Nurse)
27/08/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการงานพิจารณาสินไหมให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • บริหารความเสี่ยงงานพิจารณาสินไหม ชี้แจงสินไหมที่ได้รับการร้องเรียน  พร้อมอนุมัติสินไหมตามอำนาจดำเนินการ
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และระบบในการพิจารณาสินไหมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกลยุทธ์
 • รายงาน สถิติสินไหมเพื่อบริหารจัดการ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถิติ เพื่อการวางแผนงานพัฒนา และกำหนดทิศทางสินไหมตามนโยบาย
 • ให้ความรู้ทางด้านเงื่อนไขการพิจารณาสินไหม / กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง / ความรู้พื้นฐานด้านประกันชีวิต / ความรู้ด้านการแพทย์พื้นฐาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา พยาบาล
 • มีประสบการณ์ประกันชีวิตด้านการพิจารณาสินไหมประมาณ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการแพทย์และคำศัพท์ทางการแพทย์
 • มีทักษะการเจารจาต่อรอง
 • มีความรู้ด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานด้านพิจารณาสินไหม
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
IT Auditor
27/08/2562

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, or related fields, or equivalent work experience.
 • Strong background in security controls, application security, network and system security, distributed system recovery time objectives, distributed systems administration, security auditing techniques and/or general computer controls.
 • Ability to work independently and a reliable attitude.
 • Good time management and multi-tasking skills.
 • Energetic, result-oriented, self-motivated and work under pressure.
 • Possess good analytical, troubleshooting, and interpersonal skills.
 • Professional certification (CISA and CISSP) is advantage.
 • Effective command of verbal and written both Thai and English.

Responsibilities

 • Perform risk assessment to identify risk area of IT related operations.
 • Evaluate the design and effectiveness of technology controls throughout the business cycle.
 • Performing IT audit assignments which include (but are not limited to) operation reviews, application reviews, security reviews, infrastructure reviews and general IT control reviews.
 • Performs reviews of internal control procedures and security for systems under development and/or enhancements to current systems.
 • Regularly report and update engagements status to supervisor.
 • Help identify performance improvement opportunities for assigned clients.
 • Identify and communicate IT audit findings to senior management and clients.
 • Prepares and presents written and oral reports and other technical information in a pertinent, concise, and accurate manner.
 • Follows up on audit findings to ensure that management has taken corrective action(s). 
 • Provide support, maintain communication, and assist team in accomplishing audit objectives.
 • Provide IT security and control related advisory to clients.
 • Educate team for Security Awareness.
 • Establish and maintain good relationships with clients.

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.