ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

Java Developer
20/06/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Design, implement and maintain java application phases
 • To take part in software and architectural development activities
 • Conduct software analysis, programming, testing and debugging
 • Identifying production and non-production application issues
 • Transforming requirements into stipulations
 • Develop, test, implement and maintain application software
 • Recommend changes to improve established java application processes
 • Develop technical designs for application development
 • Develop application code for java programs

คุณสมบัติ

 •  Bachelor Degree or higher Computer related fields
 •  At least 3 - 5 years working experience in programming for junior level and at least 2 years working experience in programming for senior level
 •  Analyze and develop application using Java and web Technology
 •  Excellent skills of Java technology,
 •  Good understanding Object Oriented Analysis and Design
 •  Strong understanding of JavaScript
 •  Experience in the Spring Framework
 •  Struts
 •  Enterprise Java Beans (EJB)
 •  Strong background in J2EE framework, Design Pattern (GOF and J2EE) and UML
 •  Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA, Hibernate)
 •  Good understanding Web Services (SOAP, REST)
 •  Experience in the following technologies is a plus: JavaScript (Prototypejs, jQuery, YUI, React), maven, linux
 •  Strong analytical, problem solving, communication, people skills
 •  Good Attitude an able to work as part of a team
Credit Analyst Officer
20/06/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมจัดหาลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ที่มีศักยภาพให้สำเร็จตามเป้าหมาย (ประเภทสินเชื่อโครงการ)
 • วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานสินเชื่อเพื่อเสนอขออนุมัติ
 • ทำการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลตลาดของโครงการ และหลักประกัน จัดทำรายงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ตรวจงานก่อสร้างอาคาร โครงการของลูกค้า และจัดทำรายงานเพื่อเสนอนุมัติเบิกเงินกู้
 • จัดทำใบอนุมัติสินเชื่อ ใบสั่งงานนิติกรรม ใบอนุมัติปลอดจำนอง ใบอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินเชื่อ และบันทึกต่าง ๆ
 • ตรวจเยี่ยมลูกค้าในความดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
 • ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงินกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการจัดทำ Cash Flow โครงการ และวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อโครงการ จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
Human Resources Officer – Employee Engagement
20/06/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันในองค์กร
 • ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้
 • ศึกษาเทคนิค วิธี เครื่องมือใหม่ๆ ในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการจดจำ และพึงพอใจ
 • ประเมินผลและติดตามผล การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
 • จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกิจกรรมภายในองค์กร

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความคิดสร้างสรร ตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำและวางแผนการจัดกิจกรรม
Financial Specialist
21/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมกำหนดกลุยทธ์ของฝ่ายเพื่อบริหารจัดการเงินสดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายของบริษัท
 • บริหารจัดการ การเงินด้านการรับ-จ่าย ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายขององค์กร
 • ดำเนินการบริหารจัดการรักษาเงินสด / โฉนดที่ดิน(บางส่วน) และทะเบียนรถยนต์  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัย
 • กำกับดูแลและตรวจสอบบริการรับ-จ่าย เงินแก่บุคคลภายในและภายนอก ให้ถูกต้องตามเอกสารการอนุมัติ
 • วางแผนพัฒนาการให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบงานและการให้บริการ
 • ประสานงานและติดตามงานด้านการเงินกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   
 • สรุป รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลา
 • ให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมแก้ไขปัญหา ด้านบริหารเงินสดกับทีมงาน 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา การเงิน การธนาคาร
 • มีความรู้การบริหารจัดการทางการเงิน 
 • สามารถวางแผนการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน
 • มีทักษะการนำเสนอ
 • สามารถทำ cash flow  ได้
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
21/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บันทึกข้อมูลสินไหม ความเคลื่อนไหว ผลการพิจารณาในระบบตรวจสอบสถานะกรมธรรม์
 • พิจารณาขอเอกสาร  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียกร้องสินไหม
 • ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นกรมธรรม์
 • ประสานงาน ติดตามข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อประกอบการพิจารณา
 • พิจารณาและบันทึกผลการพิจารณาสินไหมตามอำนาจดำเนินการ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  พยาบาล
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านพิจารณาสินไหมทางด้านประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา พัทยา ชลบุรี
20/06/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จัดทำการบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลลงระบบและจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 29 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักงานบริการ  ชอบเรียนรู้
4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
5. ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในสาขาอื่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นครั้งคราวได้


 

PM (Project Manager IT)
20/06/2562

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และจัดทำความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ( Business Feasibility Study) รวมถึงการประเมินผลกระทบ (Conceptual Impact Assessment) ของโครงการที่รับได้รับมอบหมาย
 • กำหนดแผนการทำงานของโครงการ โดยการเก็บรายละเอียดและข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำมาประเมิน ขั้นตอนการทำงาน, รายละเอียดของสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบ (Deliverables) และ resources ทั้งในเรื่องของ  ระยะเวลา บุคคลากร และงบประมาณ ที่ต้องการ
 • กำหนด communication plan และทำการสื่อความให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการในการทำงาน และให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายของโครงการได้
 • จัดทำและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำ vendor engagement (selection & contract signing)
 • วิเคราะห์ พิจารณา และประเมินความเหมาะสมของ solutions หรือ alternative workarounds ที่ถูกนำเสนอว่ามีความเหมาะสมสำหรับโครงการ
 • ดำเนินการจัดทำ วิเคราะห์ วางลำดับความสำคัญ ประเมินผลกระทบของ Issue/ Risk ที่เกิดขึ้นในโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการประเด็นและความเสี่ยงต่างๆในลำดับที่เหมาะสม
 • ติดตาม และรายงาน ความคืบหน้าของโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ IT PMO ในการควบคุมและตรวจสอบ Deliverables จากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในโครงการ ให้ได้รับการส่งมอบอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Project Governance Team
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์บริหารโครงการเกี่ยวกับ DWH/Data Management
 • รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Actuarial Officer
20/06/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา  New  Actuarial  Software and IFRS17
 • จัดทำรายงานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายช่องทางการขาย,ฝ่ายบัญชี,ผู้สอบบัญชี,Pricing actuarial,สำนักบริหารความเสี่ยง)

​คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชายอายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี  สาขา สถิติประยุกต์/คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/ความสามารถในการเขียนโปรแกรม/Actuarial software
 • มีความละเอียดรอบคอบ   จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย/ด้านบัญชี/การบริหารความเสี่ยง                                                                                                                            

 

Sales Corporate
24/06/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มให้กับองค์กรต่างๆ ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด
 • วางแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้ารายใหม่
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าและคู่แข่งขัน
 • ติดตามและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการขายและการบริหารการขาย
 • สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าว
 • มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.