ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

Senior Accounting (Information System)
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบบัญชี เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใช้งานระบบ ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้เองและประสานงานกับผู้ดูแลระบบภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้
 • ตรวจสอบการจัดทำขั้นตอน (Flowchart) การเชื่อมโยงระหว่างระบบต่าง ๆ เช่น Core insurance , Human resource , และ Procurement  เป็นต้น กับระบบบัญชีตลอดจนเข้าร่วมและให้ความเห็นกรณีมีการเชื่อมต่อจากระบบใหม่ และทำการปรับปรุง Flowchart เพิ่มเติมการเชื่อมโยงระบบใหม่ดังกล่าว
 • ดูแลการเปิดปิดรหัสบัญชี และรหัสวิเคราะห์ทางบัญชี ดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ถูกต้องและไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจัดทำรายงานต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้างทางบัญชีใหม่
 • ตรวจสอบการจัดทำรายงานประกอบการปิดบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เช่น รายงานเบี้ยประกันภัยรับตามช่องทางการจำหน่าย (Distribution Channel) และตามคู่ค้า (Partner) ,รายงานค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายตามโครงการ และรายงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นต้น
 • เตรียมความพร้อมข้อมูลและระบบงาน สำหรับการเริ่มใช้มาตรฐานบัญชีที่กำลังมีผลบังคับใช้ เช่น กระทบยอดระหว่างข้อมูลกรมธรรม์ กับ ข้อมูลในระบบบัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา บัญชี ระบบบัญชี  MIS
 • มีประสบการณ์ ด้านการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ ประมาณ 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องของระบบงานบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอ ชอบเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี
PM (Project Manager IT)
27/03/2563

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และจัดทำความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ( Business Feasibility Study) รวมถึงการประเมินผลกระทบ (Conceptual Impact Assessment) ของโครงการที่รับได้รับมอบหมาย
 • กำหนดแผนการทำงานของโครงการ โดยการเก็บรายละเอียดและข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำมาประเมิน ขั้นตอนการทำงาน, รายละเอียดของสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบ (Deliverables) และ resources ทั้งในเรื่องของ  ระยะเวลา บุคคลากร และงบประมาณ ที่ต้องการ
 • กำหนด communication plan และทำการสื่อความให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการในการทำงาน และให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายของโครงการได้
 • จัดทำและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำ vendor engagement (selection & contract signing)
 • วิเคราะห์ พิจารณา และประเมินความเหมาะสมของ solutions หรือ alternative workarounds ที่ถูกนำเสนอว่ามีความเหมาะสมสำหรับโครงการ
 • ดำเนินการจัดทำ วิเคราะห์ วางลำดับความสำคัญ ประเมินผลกระทบของ Issue/ Risk ที่เกิดขึ้นในโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการประเด็นและความเสี่ยงต่างๆในลำดับที่เหมาะสม
 • ติดตาม และรายงาน ความคืบหน้าของโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ IT PMO ในการควบคุมและตรวจสอบ Deliverables จากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในโครงการ ให้ได้รับการส่งมอบอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Project Governance Team
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์บริหารโครงการเกี่ยวกับ DWH/Data Management
 • รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Actuarial Officer
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา  New  Actuarial  Software and IFRS17
 • จัดทำรายงานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายช่องทางการขาย,ฝ่ายบัญชี,ผู้สอบบัญชี,Pricing actuarial,สำนักบริหารความเสี่ยง)

​คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชายอายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี  สาขา สถิติประยุกต์/คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/ความสามารถในการเขียนโปรแกรม/Actuarial software
 • มีความละเอียดรอบคอบ   จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย/ด้านบัญชี/การบริหารความเสี่ยง                                                                                                                            

 

IT Auditor
27/03/2563

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, or related fields, or equivalent work experience.
 • Strong background in security controls, application security, network and system security, distributed system recovery time objectives, distributed systems administration, security auditing techniques and/or general computer controls.
 • Ability to work independently and a reliable attitude.
 • Good time management and multi-tasking skills.
 • Energetic, result-oriented, self-motivated and work under pressure.
 • Possess good analytical, troubleshooting, and interpersonal skills.
 • Professional certification (CISA and CISSP) is advantage.
 • Effective command of verbal and written both Thai and English.

Responsibilities

 • Perform risk assessment to identify risk area of IT related operations.
 • Evaluate the design and effectiveness of technology controls throughout the business cycle.
 • Performing IT audit assignments which include (but are not limited to) operation reviews, application reviews, security reviews, infrastructure reviews and general IT control reviews.
 • Performs reviews of internal control procedures and security for systems under development and/or enhancements to current systems.
 • Regularly report and update engagements status to supervisor.
 • Help identify performance improvement opportunities for assigned clients.
 • Identify and communicate IT audit findings to senior management and clients.
 • Prepares and presents written and oral reports and other technical information in a pertinent, concise, and accurate manner.
 • Follows up on audit findings to ensure that management has taken corrective action(s). 
 • Provide support, maintain communication, and assist team in accomplishing audit objectives.
 • Provide IT security and control related advisory to clients.
 • Educate team for Security Awareness.
 • Establish and maintain good relationships with clients.
IT-PMO Project Portfolio Management
27/03/2563
Job purposes:
- To manage overall IT project portfolio management to ensure and quality of deliverable projects as scope, timeline and budget
- Being point of internal customer's contact point and coordinate with relevant divisions in regards to initiatives and demand submitted to IT group in order to evaluate and prioritize project based on business objectives 
- To develop and manage regular project portfolio management dashboard to report overall IT portfolio and project to senior management team
- To develop project management methodology, best practices, and standards 
- To develop competency of PM, including organizing through training 
- To manage productivity improvement by enhancing quality of software development and drive improvement of project management processes
 
 
Qualifications
- More than 5 years experience in project management area
- Experience in PMO for multi-project management is a plus
- Experience in PMP or Prince 2 Standard Methodology is preferred
- Minimum 2 years experience in development of project competency, methodology, templates and tools at organizational level
- Strong knowledge in project performance management tools and techniques
- Skill in stakeholder analysis, proactive, accuracy and self-motivation
- Strong knowledge & skills in Project Management and Program Management especially in Resource Management & Project Management Applications 
- Ability to consolidate project plan to identify dependencies
- Strong consulting, training & mentoring skills
Ability to manage senior management expectation
- Self-starter with excellent interpersonal communication and problem-solving skill  
 
Trainer / วิทยากรฝึกอบรม
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทนและหลักสูตรผู้บริหารงานขายได้ทุกหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด
 • รวบรวม ติดตาม  สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม  ประเมินผลการฝึกอบรม นำเสนอและแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ให้คำแนะนำ ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้กับทีมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศึกษาศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ ภาพรวมธุรกิจประกัน เทคนิคการขาย หรือมีความรู้ด้านการเงินการธนาคารเบื้องต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และสร้างแรงจูงใจได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Power Point / Presentation)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • หากมี IC License  หรือมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในธุรกิจประกันชีวิต / การเงินการธนาคาร / การลงทุน  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

​หมายเหตุ : ประจำพื้นที่ กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกลยุทธ์
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานสถิติ วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลตัวแทน
 • ดูแล สนับสนุน และทดสอบระบบงานด้าน IT ที่ได้รับมอบหมาย                                                                               
 • ปรับระบบงาน Manual ปัจจุบันเป็น Key in เข้าระบบให้สอดคล้องกับระบบงานที่ใช้ของทางบริษัท
 • นำข้อมูลที่ได้มาคิดสร้างกลยุทธ์ และนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
 • งานโครงการอื่นๆของฝ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติ

 • การศึกษาปริญญาตรี  สาขา สถิติประยุกต์/คณิตศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ   จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
IT Application Admin
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ:  

 • ติดตั้ง และ บริหารจัดการ Environment (SIT / UAT / Production) ของโครงการต่าง ๆ
 • ติดตั้ง ควบคุมและบริหารจัดการ Version ของแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตาม IT Security Policies
 • บริหารจัดการผู้ใช้งาน ในระดับแอปพลิเคชัน ของ โครงการต่าง ๆ  
 • บริหารจัดการ Change Request ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Software และ  Database 
 • ตรวจสอบ Monitoring และ Investigate ปัญหาและ issue ต่าง ๆ และจัดทำ Incident Report และแนวทางแก้ปัญหา 
 • วิเคราะห์ผลกระทบ และประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณี ที่จะต้องมีการ maintenance ทั้งในส่วนของ Server และระบบ  Network
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัท ร่วมกับทีม IT Solution และ  Development Team
 • ค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างภายในบริษัท
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ monitoring และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Unix/Linux/Windows
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Web Server (Apache HTTP, IIS) สามารถติดตั้งและบริหารจัดการเบื้องต้นได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Application Server (Tomcat , JBOSS)
 • มีความรู้เความสามารถ ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ปัญหา Database Server (Postgres, Mysql, MS-SQL, Oracle)
 • มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ PLSQL, PHP, JSP, ASP.NET, Android/IOS, DMS, Drupal เป็นต้น

 

Business System Analyst
27/03/2563

Job Overview

We are looking for a  Business System Analyst to assist the company in translating business requirements into actionable process for the business to help advance our present business standing and to optimize our business process for our traditional Life Insurance and Investment-Linked Products.

The qualified person will act as a conduit between the technology teams and the business process teams and requires in-depth knowledge and experience of both traditional life insurance and investment-linked products. He/she must use best practices and knowledge of internal and external business issues to improve company’s products and services and must be able to take a new perspective using existing solutions.

Duties include:

 • Having an in-depth knowledge of business products and value proposition in insurance industry
 • Experience in business development
 • Writing business proposals
 • Identifying and mapping business strengths and customer needs
 • Researching business opportunities 
 • Following industry trends locally and internationally
 • Identifying areas needing improvements

Qualifications:

 • Bachelor's degree or above in Business, Statistics, Computer Science or equivalent combination of education and experience.
 • At least 5 years of insurance or business/systems analysis experience with 2-3 years experience in Insurance Investment-Linked Products.
 • Good interpersonal, communication skills.
 • Ability to make effective formal presentations.
 • Excellent computer skills and knowledge of MS Office
 • Strong prioritization skill & planning skill
 • Strong decision-making skill
 • Good command of English
 • Ability to gather and interpret relevant data and information is an advantage.
Sale Worksite
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริมการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • วางแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้ารายใหม่
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าและคู่แข่งขัน
 • ติดตามและให้บริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35  ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการขายและการบริหารการขาย
 • สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าว
Underwriter (Group Insurance)
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คำนวณอัตราเบี้ยประกัน เคสใหม่ เคสต่อสัญญา และเคสเบี้ยเพิ่มพิเศษ
 2. ตรวจสอบการคำนวณอัตราเบี้ยประกัน เคสใหม่ เคสต่อสัญญา และเคสเบี้ยเพิ่มพิเศษ
 3. ร่างการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอรับประกัน และอนุมัติสั่งออกกรมธรรม์
 4. พิจารณาใบคำขอเอาประกัน /ใบแถลงสุขภาพ/รายงานการตรวจสุขภาพ
 5. ประสานงานกับลูกค้า และส่วนขาย เกี่ยวกับการแจ้งผลการพิจารณารับประกัน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ , สถิติ  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
 4. ความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสร้างสรรค์
 5. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานได้ทันเวลา ที่กำหนด
Pricing Actuarial Senior Officer / Manager
27/03/2563

Duties & Responsibilities

 • Perform product development, pricing, profit testing, filling documents to OIC.
 • Ensure product meets company profitability and marketable when benchmarking with other insurers
 • Communicate and co-ordinate with internal parties to ensure that the new product will be launched on time.
 • Monitor product performance in term of growth, profitability, and sale volume achievement.
 • Process improvement e.g. finding new method to improve department’s work flow, improve efficiency of pricing model, etc.
 • Ad Hoc projects.

Qualification

 • Male or female, age 21 – 28 years old.
 • Bachelor or Master degree in Actuarial Sciences, Mathematical Sciences, Applied Statistics.
 • New graduates are welcome for officer 1.
 • At least 2 years’ experience in Pricing Actuarial for officer 2.
 • Computer literacy and proficiency in Microsoft Office.
 • Good Command of English.
 • Ability to solve problems and have a good human relationships.
 • Good communication and coordination skills and work under pressure.
 • Actuarial exam is a plus.

 

Business Analyst
27/03/2563

Job Overview

We are looking for a  Business Analyst to assist the company in translating business requirements into actionable process for the business to help advance our present business standing and to optimize our business process for our traditional Life Insurance and Investment-Linked Products.

The qualified person will act as a conduit between the technology teams and the business process teams and requires in-depth knowledge and experience of both traditional life insurance and investment-linked products. He/she must use best practices and knowledge of internal and external business issues to improve company’s products and services and must be able to take a new perspective using existing solutions.

Duties include:

 • Having an in-depth knowledge of business products and value proposition in insurance industry
 • Experience in business development
 • Writing business proposals
 • Identifying and mapping business strengths and customer needs
 • Researching business opportunities 
 • Following industry trends locally and internationally
 • Identifying areas needing improvements

 

Qualifications:

 • Bachelor's degree or above in Business, Statistics, Computer Science or equivalent combination of education and experience.
 • At least 5 years of insurance or business/systems analysis experience with 2-3 years experience in Insurance Investment-Linked Products.
 • Good interpersonal, communication skills.
 • Ability to make effective formal presentations.
 • Excellent computer skills and knowledge of MS Office
 • Strong prioritization skill & planning skill
 • Strong decision-making skill
 • Good command of English
 • Ability to gather and interpret relevant data and information is an advantage.

 

ผู้จัดการประเมินราคาทรัพย์สิน
27/03/2563

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ออกสำรวจ ประเมินและปรับปรุงราคาทรัพย์สินให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด 
• สำรวจ ดูแล และปรับปรุงทรัพย์สินให้อยูในสภาพพร้อมขาย 
• จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สิน เพื่อใช้ประกอบการขาย 
• บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานอสังหาริมทรัพย์ด้าน สำรวจ ประเมิน หรือ ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• รู้จักเส้นทางคมนาคม และ สามารถใช้แผนที่เดินทางได้ ออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 

เจ้าหน้าที่การเงิน
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำใบนำฝากธนาคารเพื่อนำเงินสด/เช็ค ที่ได้รับฝากเข้าบัญชีธนาคาร
ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
ตรวจสอบความถูกต้องของ Statement  ธนาคาร ตามกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการจ่ายเงินให้กับบุคคลภายในและภายนอกด้วยเงินสด / เช็ค / การโอนเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายและระดับการอนุมัติจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ติดตามและรายงานผลการโอนเงิน
จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
รวบรวมเอกสารจากธนาคารนำส่งฝ่ายบัญชี
เก็บรักษาและควบคุมเช็คล่วงหน้าของลูกค้า
 
 
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี  สาขา การเงินและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ   จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านการรับเงิน - จ่ายเงิน 2 ปี
Java Developer
27/03/2563

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Design, implement and maintain java application phases
 • To take part in software and architectural development activities
 • Conduct software analysis, programming, testing and debugging
 • Identifying production and non-production application issues
 • Transforming requirements into stipulations
 • Develop, test, implement and maintain application software
 • Recommend changes to improve established java application processes
 • Develop technical designs for application development
 • Develop application code for java programs

คุณสมบัติ

 •  Bachelor Degree or higher Computer related fields
 •  At least 3 - 5 years working experience in programming for junior level and at least 2 years working experience in programming for senior level
 •  Analyze and develop application using Java and web Technology
 •  Excellent skills of Java technology,
 •  Good understanding Object Oriented Analysis and Design
 •  Strong understanding of JavaScript
 •  Experience in the Spring Framework
 •  Struts
 •  Enterprise Java Beans (EJB)
 •  Strong background in J2EE framework, Design Pattern (GOF and J2EE) and UML
 •  Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA, Hibernate)
 •  Good understanding Web Services (SOAP, REST)
 •  Experience in the following technologies is a plus: JavaScript (Prototypejs, jQuery, YUI, React), maven, linux
 •  Strong analytical, problem solving, communication, people skills
 •  Good Attitude an able to work as part of a team
IT Operation Support
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Monitoring Batch Process และ จัดทำรายสรุป Daily Operation Report และ Monthly Operation Report 
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Daily Operation และ ตรวจสอบ resource ต่าง ๆ ของ Server ว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ 
 • จัดทำเอกสารและขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบ monitoring และ investigate ปัญหาและ issue ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเอกสาร troubleshooting guide
 • บริหารจัดการ change request ที่เกี่ยวข้องกับ db-script ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Database ตามที่ทาง IT Application Support แจ้งมา 
 • วิเคราะห์ผลกระทบ และประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณี ที่ Batch Process กระทบกระบวนการทำงานและแนวทางแก้ไข
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา Batch process ต่าง ๆ ของบริษัท ร่วมกับทีม IT Solution, IT Application Admin และ Development Team
 • ค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
 • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

​คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างภายในบริษัท
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ monitoring และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Unix/Linux/Windows
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบี้องต้น สามารถ Query ข้อมูลได้
 • มีประสบการณ์ 3–5 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Credit Analyst Officer
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสินเชื่อ     
 • ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลตลาดของหลักประกัน       
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารโครงการลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกเงินกู้    
 • จัดทำรายละเอียดเอกสารการอนุมัติสินเชื่อ
 • ตรวจเยี่ยมลูกค้า

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อโครงการ จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
27/03/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ:


• จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่าง ๆ ด้าน Real Estate
• ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ และคัดเลือก เปรียบเทียบแหล่งซื้อรายที่มีคุณภาพ
• ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Suppliers หรือผู้รับเหมา ด้านราคา, รายละเอียดสินค้า
• ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง กับ Suppliers หรือผู้รับเหมา โดยตรงเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
• ดำเนินการติดตามการส่งสินค้า หรือการดำเนินงานของผู้รับเหมา ให้ถูกต้องตามกำหนด

คุณสมบัติ:


• เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 23 - 35 ปี
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ Real Estate  อย่างน้อย  1 – 3 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
• มีทักษะในการเจรจาต่อรองดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
• มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.