ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting Officer
12/09/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมสมุดบันทึกการเบิกค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย
 • บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี
 • รับเอกสารจากฝ่ายเงิน
 • พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและจัดเก็บ
 • รวมถึงค้นหาเอกสารทางบัญชี
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน นอก ให้ได้งาน ตามกำหนดเวลา

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการติดต่อประสาน
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Accounting Manager (IFRS & Tax specialist)
12/09/2561

Job Description

IFRS

 • Anticipate and analyse new TFRSs and other financial reporting matters like IFRS to understand their implications.
 • Conduct research and prepare technical advice to financial reporting team on accounting and reporting issues on accounting standards and interpretations.
 • Develop and conduct trainings to accounting staff and management on new accounting standards and interpretations.
 • Regular update on technical issues and accounting standards development.
 • Work with external parties e.g. auditor and regulator on new accounting standards and other financial reporting development.
 • Develop accounting manual and policies.
 • Ac-hoc tasks as required by management.

Tax

 • Identify tax and accounting differences and transactions that have tax implications, conduct tax research, and be proficient in interpreting and applying the tax laws and regulations.
 • Identify tax planning opportunities, develop and advise solutions for the Company.
 • Communicate effectively with concerned parties to gather information and understand transactions to ensure proper tax condition.
 • Provide advise to concerned parties to ensure effective decision making and minimize potential business risks that may occur.
 • Assist in reviewing documents to ensure that they are in accordance with tax laws and regulations.
 • Assist company in handling tax audits, queries, investigations, litigation with the tax authority.
 • Ac-hoc tasks as required by management.

 

Requirements

 • Male/Female age over 30 years old;
 • Professional accounting qualification and/or a Bachelor degree/Master degree in Accounting;
 • Excellent technical and applied knowledge of TFRS, IFRS and taxes;
 • Good communication and presentation skills;
 • Audit experience background is a plus;
 • Life insurance background or CPA qualification is a plus;
 • Strong problem solving and analytical skills, and able to work with minimal supervision;
 • Well developed interpersonal skills and an ability to deal with senior people across different departments.
Underwriter Specialist
17/09/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาและประเมินความเสี่ยงภัย รวมทั้งตัดสินใจและแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและทีมงาน
 • ร่วมประชุมและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบประกันใหม่และทดสอบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบหลักเกณฑ์ (UAT : User Acceptance Test )
 • ตรวจเยี่ยมผู้เอาประกัน เพื่อมาประกอบการพิจารณารับประกัน
 • เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ต่างๆ ของหน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • การพัฒนาระบบและกระบวนการ ปฎิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Nursing , Medical technology
 • มีความรู้ด้านการคัดเลือกภัย
 • มีความรู้ทางด้านประกันชีวิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน พิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี   
 • หากมีความรู้ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
08/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดของตัวแทนที่ถูกร้องเรียนประสานงานและติดตามผลการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้บริหารฝ่ายขาย เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโทษ                                                             
 • ดำเนินการสอบสวนตัวแทนที่กระทำผิดตามกระบวนการสอบสวนของบริษัท
 • ดำเนินการพิจารณาโทษของคณะกรรมการพิจารณาโทษ และการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมดำเนินการออกหนังสือแจ้งตัวแทนและสาขา
 • บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและการพิจารณาโทษ  รวมถึงการจัดทำทะเบียนประวัติ
 • ติดตามเอกสารจาก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน         

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้กฎหมายได้
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนพิจารณาโทษตัวแทน

 

Senior Accounting Officer
11/04/2560
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
   
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณ เช่น การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการอนุมัติต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ  พร้อมจัดเก็บเอกสาร
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
 • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีต่าง ๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภงด.1, ภงด.1 ก , ภงด.2, ภงด.2 ก , ภงด. 3, ภงด. 53
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน นอก
 • ตรวจสอบการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

 

​คุณสมบัติ

  
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี ระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประมาณ 5 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามรถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี
 • ความรู้ด้านประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  

 

 

Sales WorkSite
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี
• จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
• รวบรวมข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าและคู่แข่ง
• ติดตามและให้บริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ บัญชี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า บริการลูกค้า 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
• มีทักษะภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

Student Trainee Program “ภูมิใจ… ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 5 ”
17/10/2561

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการต้อนรับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ...ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 5" ที่มีแผนการเรียนรู้ชัดเจน และได้เรียนรู้จากผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิชาดังนี้

• คณิตศาสตร์ประกันภัย ,สถิติประกันภัย หรือ สถิติ

• เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์

• บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกำหนดการดังนี้

• ระยะเวลาการฝึก วันที่ 3 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562

• กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562

• Workshop Day กุมภาพันธ์ 2561 (วันที และเวลาที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยตรงกับนิสิต นักศึกษา)

• ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  น้องๆที่สนใจสามารถ Scan QR Code  เพื่อเป็นการลงทะเบียน  

หากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมเทิร์นโปร ติดต่อ  พี่ฟลุ๊ค  โทร. 02-261-2300 ต่อ 1664 หรือ E-mail : narinthorn.so@ocean.co.th

 

Java Developer
17/08/2561

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Design, implement and maintain java application phases
 • To take part in software and architectural development activities
 • Conduct software analysis, programming, testing and debugging
 • Identifying production and non-production application issues
 • Transforming requirements into stipulations
 • Develop, test, implement and maintain application software
 • Recommend changes to improve established java application processes
 • Develop technical designs for application development
 • Develop application code for java programs

คุณสมบัติ

 •  Bachelor Degree or higher Computer related fields
 •  At least 3 - 5 years working experience in programming for junior level and at least 2 years working experience in programming for senior level
 •  Analyze and develop application using Java and web Technology
 •  Excellent skills of Java technology,
 •  Good understanding Object Oriented Analysis and Design
 •  Strong understanding of JavaScript
 •  Experience in the Spring Framework
 •  Struts
 •  Enterprise Java Beans (EJB)
 •  Strong background in J2EE framework, Design Pattern (GOF and J2EE) and UML
 •  Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA, Hibernate)
 •  Good understanding Web Services (SOAP, REST)
 •  Experience in the following technologies is a plus: JavaScript (Prototypejs, jQuery, YUI, React), maven, linux
 •  Strong analytical, problem solving, communication, people skills
 •  Good Attitude an able to work as part of a team
Senior System Analyst
17/08/2561

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Work with business user and relevant IT team on various channel such as meeting mail etc. together.
• the requirements and propose the solution.
• Analyst and design the proper system / solution to business, produce the proper program specification or technical specification.
• Support the application testing and deployment in each SDLC phase with relevant parties, support production issue and problem solving on Securities Service System.

 

​คุณสมบัติ

• Bachelor's Degree Major Computer Science.
• At least 3 - 5 years working experience in System Analyst, Programming
• Programming : Dot Net Application (VB net, ASP net, JAVA web Application and Cobol.
• Database : Oracle, SQL , VSAM
• Service-minded, hardworking and excellent teamwork
• Strong communication and interpersonal skill

 

Risk Management Officer
17/08/2561

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำ วิเคราะห์ และรายงานความเสี่ยงด้านการเงินเช่น RBC, RBC Stress Test, ALM เช่น Liquidity gap และ duration gap
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่นการจัดทำ Market data ที่เกี่ยวกับ volatility ของตลาดเช่นหุ้น, อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ Correlation ของสินทรัพย์

 

คุณสมบัติ

 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีความสามารถในการจัดทำรายงานใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจประกันชีวิต
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบริหารความเสี่ยง คณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Credit Analyst Officer
17/08/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมจัดหาลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ที่มีศักยภาพให้สำเร็จตามเป้าหมาย (ประเภทสินเชื่อโครงการ)
 • วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานสินเชื่อเพื่อเสนอขออนุมัติ
 • ทำการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลตลาดของโครงการ และหลักประกัน จัดทำรายงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ตรวจงานก่อสร้างอาคาร โครงการของลูกค้า และจัดทำรายงานเพื่อเสนอนุมัติเบิกเงินกู้
 • จัดทำใบอนุมัติสินเชื่อ ใบสั่งงานนิติกรรม ใบอนุมัติปลอดจำนอง ใบอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินเชื่อ และบันทึกต่าง ๆ
 • ตรวจเยี่ยมลูกค้าในความดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
 • ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงินกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการจัดทำ Cash Flow โครงการ และวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อโครงการ จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
Call Center
17/08/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการรับสายและโอนสายโทรศัพท์ไปยังปลายทางแก่ผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้อง
 • ดูแล และปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 • ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาติดต่อหน่วยงานต่างๆ
 • บริการตอบคำถามให้ข้อมูลด้านกรมธรรม์ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกรมธรรม์
 • รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อประสานงาน/ติดตามหน่วยงานต่างๆพร้อมแจ้งผลจนเป็นที่ถูกต้อง
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบ พร้อมจัดทำรายงานรายวันให้เสร็จสิ้นได้อย่างถูกต้องในเวลาที่กำหนด  

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • มีความรู้ทางด้านธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถพูดภาษาใต้/ภาษาอีสานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้  Microsoft ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.