ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 207 8888
รวดเร็วมากขึ้นด้วระบบ Live Chat

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

จนท.บริการลูกค้าประจำสาขา ระยอง
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ
    • ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
    • รวมทั้งบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ

คุณสมบัติ
    • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
    • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การเงินการธนาคาร
    • มีใจรักงานบริการ ชอบเรียนรู้ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
    • มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า หรืองานธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    • ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขาได้

ปฏิบัติงานประจำสาขา :  ระยอง

 

Finance Officer
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานด้านรับ-จ่ายเงินสด และเช็คแก่บุคคลภายใน และภายนอก รวมทั้งลงบัญชี-ปิดบัญชี
 • ดำเนินการโอนเงินให้แก่ บุคคลภายใน และภายนอก ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของธนาคาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย และระดับการอนุมัติการจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 • ตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน , การบัญชี , เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Senior Treasury
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• Prepare and analysis the company's expenses and revenues plans; compile data.
• Prepare and emit statistical reports for the comparison between the current situation and budgeted forecast.
• Cash-flow optimization& management.
• Close monitoring of cash payment and collection actions.
• Coordinate with other departments for document support and related information.
• Coordinate with banks on daily finance matters; ensure accurate cash flow forecast and timely funds disbursements to employees and vendors; ensure bank balance daily reporting in order to ensure adequate cash is available to meet company needs.
• Understand of Finance and Accounting system as well as related business cycle.

คุณสมบัติ

• Thai Nationality, age between 25 – 40 years old
• Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance or MBA qualification
• Minimum 3 years of experience in Finance, of which at least 1 years in supervisor level
• Proven knowledge of Finance Management standards
• Demonstrated leadership ability, team management, problem solving, communication and interpersonal skills
• Fair command in English

Sales &Account Manager( Life Insurance )
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผนในการผลักดันเป้าหมายยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนด
 • ติดตามรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของพันธมิตรที่รับผิดชอบเพื่อวางกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์, รายการส่งเสริมการขาย, การสร้างTeam Synergy ให้กับพันธมิตรทั้งในส่วนขององค์กรและบริษัทคู่แข่งเพื่อเสนอแนวทางแผนงานให้มีการได้เปรียบทางการค้า
 • รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานรวมถึงเสนอแนวแผนงานและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น  ให้แก่ทีมงานและผู้บริหาร
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในการเป็นตัวแทนให้กับบริษัทในการสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อพันธมิตรด้วยการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนากระบวนการขายบริหารทีมขายโดยยึดหลักการทำงานเป็นTeam Work    
 • สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับทีมงานและทีมบริการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการนำเสนอขายแก่พันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  ประสบการณ์งานขายในธุรกิจประกันชีวิต  3-5ปี
 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • การสร้างปฏิสัมพันธ์
 • ความรู้ด้านการตลาดและคู่แข่ง 
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การเจรจาต่อรองและโน้มน้าว 
 • การบริหารและควบคุมงบประมาณ
 • ทักษะการขายและบริหารงานขาย 
Trainer / วิทยากรฝึกอบรม ประจำพื้นที่ ภาคกลาง
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทนและหลักสูตรผู้บริหารงานขายได้ทุกหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด
 • รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม นำเสนอและแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ให้คำแนะนำ ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้กับทีมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการสอนเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศึกษาศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ ภาพรวมธุรกิจประกัน เทคนิคการขาย หรือมีความรู้ด้านการเงินการธนาคารเบื้องต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และสร้างแรงจูงใจได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Power Point / Presentation)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในธุรกิจประกันชีวิต / การเงินการธนาคาร / การลงทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
PM (Project Manager)
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโครงการ โดพเฉพาะที่เป็น Web application ที่ใช้แบบ Public
 • มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการโครงการด้าน Mobile
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโครงการ แบบ Vendor Management 

 

คุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เจ้าหน้าที่บัญชี
11/04/2560
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  

   •  รับผิดชอบงานด้านบัญชีและจัดทำงบการเงินและรายงานประจำเดือน
   •  ดูแล ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลด้านการลงบัญชี ภาษี
   •  บันทึกและปรับปรุงบัญชี ทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และรวบรวมเอกสารทางบัญชี
   •  บริหารจัดการ ควบคุมสมุดบันทึกการเบิกค่าใช้จ่าย
   •  สนับสนุน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง

 

​คุณสมบัติ

 

   •  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
   •  มีความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
   •  สามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี SAP ได้
   •  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
   •  มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

  

 

 

Process Improvement Office
11/04/2560

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นมาตรฐาน
 • ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบ Core insurance
 • มีความเข้าใจและรายงานปัญหาด้านกระบวนการทำงานที่พบระหว่างการติดตั้งระบบ Core insurance
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาและสื่อสารแนวทางการดำเนินการ
 • รับผิดชอบโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนโครงการและสามารถระบุส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการได้
 • ติดตามสถานะของโครงการอย่างสม่ำเสมอ อำนวยความสะดวกและจัดประชุมหรือ Workshop ได้
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อสารอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการนำเสนอและประสานงาน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 2-3 ปี
Sale Coordinator Bancassurance
11/04/2560

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ร่วมวางแผนในการผลักดันเป้าหมายยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามที่กำหนด
• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป  นำเสนอรายงาน  ข้อมูลการขายที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้บริหารและทีม ได้อย่างถูกต้อง 
• สร้างความสัมพันธ์อันดี  ช่วยเหลือ   สนับสนุนข้อมูลการขายให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการนำเสนอขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตาม  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัทคู่แข่ง  เพื่อเสนอแนวทางแผนงานให้มีการได้เปรียบทางการค้า
• ให้คำปรึกษา  แนะนำและเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการนำเสนอขายแก่พันธมิตรให้แก่ทีมงานได้  

 

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์งานขายในธุรกิจประกันชีวิต  2-3 ปี
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
• การสร้างปฏิสัมพันธ์
• ความรู้ด้านการตลาดและคู่แข่ง 
• ทักษะการนำเสนอ
• การเจรจาต่อรองและโน้มน้าว 
• การบริหารและควบคุมงบประมาณ
• ทักษะการขายและบริหารงานขาย

Corporate Planning and PMO Senior officer
11/04/2560

Job Responsibilities   

• Plan and facilitate corporate planning and reporting cycle.

• Produce management report, board presentation and study paper as required on timely manner 

• Work closely with business owner to monitor gather and collate progress updates on action plan and raise issues/obstacles which may impact project achievement 

• Facilitate/negotiate resolution with project stakeholders and escalate/communicate issues appropriately 

• Conduct ad hoc research and strategic analysis to identify the business opportunities and competitive advantage 

 
Job Requirements
 • Bachelor’s Degree in Business, Computer Science or equivalent.
 • PMP certification
 • Outstanding skills in co-ordination and communication at all management levels, both within and without the business unit level and to such third party vendors as may be required.
 • Skill and experience in planning, managing and monitoring statuses and financials of projects.
 • Knowledge of PC’s, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Project) and MS Access. Proficient in MS Excel is required.
 • VBA and SQL skills preferred but not a must.
 • Usage of any portfolio/project management tools like Clarity, Open Workbench or OpenAir, etc, is a definite plus.
 • Knowledge of project development lifecycle and PMO governance processes.
Admin Support Manager
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ร่วมวางแผนและรวบรวม ติดตามยอดขายเพื่อจัดทำรายงานด้านการขาย โปรโมชั่น และการจ่ายคอมมิชชั่นให้แก่พันธมิตรได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด
• รับผิดชอบด้านการประสานงาน ติดตาม เอกสาร ใบคำขอ พร้อมตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง เพื่อจัดส่งให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประสานงานของพันธมิตร และลูกค้าที่ต้องตรวจสุขภาพ
• วางแผน ควบคุม การจัดทำเอกสารควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหากับทีมงานในการปฏิบัติงานด้านการบริการหลังการขาย
• บริหาร จัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของทีมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น

 

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต
• มีประสบการณ์การทำงานด้าน Support 3-5 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Excel ในระดับ V Lookup , Pivot table ได้ดี
• มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอได้ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ และ การสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ดี

 

Sale Support
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบด้านการจัดทำรายงานด้านการขาย โปรโมชั่น และการจ่ายคอมมิชชั่น ให้กับทางพันธมิตร
• ประสานงานด้านเอกสารใบคำขอ พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนจัดส่งให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ประสานงานของทางธนาคาร และลูกค้าที่ต้องตรวจสุขภาพ
• จัดทำเอกสารควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนด
• จัดเตรียมเอกสารและสื่อการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
• จัดทำเอกสารรายงานและ Power Poitn สำหรับการประเมินรายการส่งเสริมการขาย 
• จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหนส้าและความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการขายให้กับบริษัทคู่ค้า

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักในงานบริการ
Sales Executive
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี
• จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
• รวบรวมข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าและคู่แข่ง
• ติดตามและให้บริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ บัญชี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า บริการลูกค้า 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
• มีทักษะภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.