ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

Sale Support
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบด้านการจัดทำรายงานด้านการขาย โปรโมชั่น และการจ่ายคอมมิชชั่น ให้กับทางพันธมิตร
• ประสานงานด้านเอกสารใบคำขอ พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนจัดส่งให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ประสานงานของทางธนาคาร และลูกค้าที่ต้องตรวจสุขภาพ
• จัดทำเอกสารควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนด
• จัดเตรียมเอกสารและสื่อการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
• จัดทำเอกสารรายงานและ Power Poitn สำหรับการประเมินรายการส่งเสริมการขาย 
• จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหนส้าและความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการขายให้กับบริษัทคู่ค้า

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักในงานบริการ
Sales Executive
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี
• จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
• รวบรวมข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าและคู่แข่ง
• ติดตามและให้บริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ บัญชี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า บริการลูกค้า 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
• มีทักษะภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

Finance Officer
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานด้านรับ-จ่ายเงินสด และเช็คแก่บุคคลภายใน และภายนอก รวมทั้งลงบัญชี-ปิดบัญชี
 • ดำเนินการโอนเงินให้แก่ บุคคลภายใน และภายนอก ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของธนาคาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย และระดับการอนุมัติการจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 • ตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน , การบัญชี , เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Senior Treasury
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• Prepare and analysis the company's expenses and revenues plans; compile data.
• Prepare and emit statistical reports for the comparison between the current situation and budgeted forecast.
• Cash-flow optimization& management.
• Close monitoring of cash payment and collection actions.
• Coordinate with other departments for document support and related information.
• Coordinate with banks on daily finance matters; ensure accurate cash flow forecast and timely funds disbursements to employees and vendors; ensure bank balance daily reporting in order to ensure adequate cash is available to meet company needs.
• Understand of Finance and Accounting system as well as related business cycle.

คุณสมบัติ

• Thai Nationality, age between 25 – 40 years old
• Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance or MBA qualification
• Minimum 3 years of experience in Finance, of which at least 1 years in supervisor level
• Proven knowledge of Finance Management standards
• Demonstrated leadership ability, team management, problem solving, communication and interpersonal skills
• Fair command in English

Sales &Account Manager( Life Insurance )
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผนในการผลักดันเป้าหมายยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนด
 • ติดตามรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของพันธมิตรที่รับผิดชอบเพื่อวางกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์, รายการส่งเสริมการขาย, การสร้างTeam Synergy ให้กับพันธมิตรทั้งในส่วนขององค์กรและบริษัทคู่แข่งเพื่อเสนอแนวทางแผนงานให้มีการได้เปรียบทางการค้า
 • รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานรวมถึงเสนอแนวแผนงานและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น  ให้แก่ทีมงานและผู้บริหาร
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในการเป็นตัวแทนให้กับบริษัทในการสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อพันธมิตรด้วยการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนากระบวนการขายบริหารทีมขายโดยยึดหลักการทำงานเป็นTeam Work    
 • สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับทีมงานและทีมบริการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการนำเสนอขายแก่พันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  ประสบการณ์งานขายในธุรกิจประกันชีวิต  3-5ปี
 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • การสร้างปฏิสัมพันธ์
 • ความรู้ด้านการตลาดและคู่แข่ง 
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การเจรจาต่อรองและโน้มน้าว 
 • การบริหารและควบคุมงบประมาณ
 • ทักษะการขายและบริหารงานขาย 
Student Trainee Program “ภูมิใจ… ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 4 ”
22/12/2560

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการต้อนรับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน "ภูมิใจ...ได้เทิร์นโปร รุ่นที่ 4" ที่มีแผนการเรียนรู้ชัดเจน และได้เรียนรู้จากผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิชาดังนี้

• คณิตศาสตร์ประกันภัย ,สถิติประกันภัย หรือ สถิติ

• เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์

• บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกำหนดการดังนี้

• ระยะเวลาการฝึก วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561

• กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561

• Workshop Day กุมภาพันธ์ 2561 (วันที และเวลาที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยตรงกับนิสิต นักศึกษา)

• ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : wanna.ph@ocean.co.th และ recruit@ocean.co.th 
ติดต่อสอบถามเบอร์ 02-261-2300 ต่อ  1646

IT Professionals Walk-In Interview
08/03/2561

Date : Saturday 17 March 2018

Time:  8.30 am-3.00  pm.

Vanue : Ocean Life insurance  Public Company Limited ,24  Floor, Ocean Tower 1 Building,

(BTS ASOKE EXIT 5 ,MRT QueenSirikit National Convention Center EXIT 4)

Trainer / วิทยากรฝึกอบรม ประจำพื้นที่ ภาคกลาง
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทนและหลักสูตรผู้บริหารงานขายได้ทุกหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด
 • รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม นำเสนอและแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ให้คำแนะนำ ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้กับทีมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการสอนเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศึกษาศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ ภาพรวมธุรกิจประกัน เทคนิคการขาย หรือมีความรู้ด้านการเงินการธนาคารเบื้องต้น
 • มีความเป็นผู้นำ และสร้างแรงจูงใจได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Power Point / Presentation)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในธุรกิจประกันชีวิต / การเงินการธนาคาร / การลงทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
PM (Project Manager)
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโครงการ โดพเฉพาะที่เป็น Web application ที่ใช้แบบ Public
 • มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการโครงการด้าน Mobile
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโครงการ แบบ Vendor Management 

 

คุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เจ้าหน้าที่บัญชี
11/04/2560
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  

   •  รับผิดชอบงานด้านบัญชีและจัดทำงบการเงินและรายงานประจำเดือน
   •  ดูแล ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลด้านการลงบัญชี ภาษี
   •  บันทึกและปรับปรุงบัญชี ทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และรวบรวมเอกสารทางบัญชี
   •  บริหารจัดการ ควบคุมสมุดบันทึกการเบิกค่าใช้จ่าย
   •  สนับสนุน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง

 

​คุณสมบัติ

 

   •  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
   •  มีความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
   •  สามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี SAP ได้
   •  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
   •  มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

  

 

 

Process Improvement Office
11/04/2560

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นมาตรฐาน
 • ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบ Core insurance
 • มีความเข้าใจและรายงานปัญหาด้านกระบวนการทำงานที่พบระหว่างการติดตั้งระบบ Core insurance
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาและสื่อสารแนวทางการดำเนินการ
 • รับผิดชอบโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนโครงการและสามารถระบุส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการได้
 • ติดตามสถานะของโครงการอย่างสม่ำเสมอ อำนวยความสะดวกและจัดประชุมหรือ Workshop ได้
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อสารอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการนำเสนอและประสานงาน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 2-3 ปี
Sale Coordinator Bancassurance
11/04/2560

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ร่วมวางแผนในการผลักดันเป้าหมายยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามที่กำหนด
• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป  นำเสนอรายงาน  ข้อมูลการขายที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้บริหารและทีม ได้อย่างถูกต้อง 
• สร้างความสัมพันธ์อันดี  ช่วยเหลือ   สนับสนุนข้อมูลการขายให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการนำเสนอขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตาม  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัทคู่แข่ง  เพื่อเสนอแนวทางแผนงานให้มีการได้เปรียบทางการค้า
• ให้คำปรึกษา  แนะนำและเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการนำเสนอขายแก่พันธมิตรให้แก่ทีมงานได้  

 

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์งานขายในธุรกิจประกันชีวิต  2-3 ปี
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
• การสร้างปฏิสัมพันธ์
• ความรู้ด้านการตลาดและคู่แข่ง 
• ทักษะการนำเสนอ
• การเจรจาต่อรองและโน้มน้าว 
• การบริหารและควบคุมงบประมาณ
• ทักษะการขายและบริหารงานขาย

Corporate Planning and PMO Senior officer
11/04/2560

Job Responsibilities   

• Plan and facilitate corporate planning and reporting cycle.

• Produce management report, board presentation and study paper as required on timely manner 

• Work closely with business owner to monitor gather and collate progress updates on action plan and raise issues/obstacles which may impact project achievement 

• Facilitate/negotiate resolution with project stakeholders and escalate/communicate issues appropriately 

• Conduct ad hoc research and strategic analysis to identify the business opportunities and competitive advantage 

 
Job Requirements
 • Bachelor’s Degree in Business, Computer Science or equivalent.
 • PMP certification
 • Outstanding skills in co-ordination and communication at all management levels, both within and without the business unit level and to such third party vendors as may be required.
 • Skill and experience in planning, managing and monitoring statuses and financials of projects.
 • Knowledge of PC’s, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Project) and MS Access. Proficient in MS Excel is required.
 • VBA and SQL skills preferred but not a must.
 • Usage of any portfolio/project management tools like Clarity, Open Workbench or OpenAir, etc, is a definite plus.
 • Knowledge of project development lifecycle and PMO governance processes.
Admin Support Manager
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ร่วมวางแผนและรวบรวม ติดตามยอดขายเพื่อจัดทำรายงานด้านการขาย โปรโมชั่น และการจ่ายคอมมิชชั่นให้แก่พันธมิตรได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด
• รับผิดชอบด้านการประสานงาน ติดตาม เอกสาร ใบคำขอ พร้อมตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง เพื่อจัดส่งให้แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประสานงานของพันธมิตร และลูกค้าที่ต้องตรวจสุขภาพ
• วางแผน ควบคุม การจัดทำเอกสารควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหากับทีมงานในการปฏิบัติงานด้านการบริการหลังการขาย
• บริหาร จัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของทีมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น

 

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต
• มีประสบการณ์การทำงานด้าน Support 3-5 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Excel ในระดับ V Lookup , Pivot table ได้ดี
• มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอได้ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ และ การสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ดี

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.