ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

Sales WorkSite
11/04/2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี
• จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
• รวบรวมข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าและคู่แข่ง
• ติดตามและให้บริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ บัญชี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า บริการลูกค้า 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
• มีทักษะภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

Java Developer
17/08/2561

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Design, implement and maintain java application phases
 • To take part in software and architectural development activities
 • Conduct software analysis, programming, testing and debugging
 • Identifying production and non-production application issues
 • Transforming requirements into stipulations
 • Develop, test, implement and maintain application software
 • Recommend changes to improve established java application processes
 • Develop technical designs for application development
 • Develop application code for java programs

คุณสมบัติ

 •  Bachelor Degree or higher Computer related fields
 •  At least 3 - 5 years working experience in programming for junior level and at least 2 years working experience in programming for senior level
 •  Analyze and develop application using Java and web Technology
 •  Excellent skills of Java technology,
 •  Good understanding Object Oriented Analysis and Design
 •  Strong understanding of JavaScript
 •  Experience in the Spring Framework
 •  Struts
 •  Enterprise Java Beans (EJB)
 •  Strong background in J2EE framework, Design Pattern (GOF and J2EE) and UML
 •  Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA, Hibernate)
 •  Good understanding Web Services (SOAP, REST)
 •  Experience in the following technologies is a plus: JavaScript (Prototypejs, jQuery, YUI, React), maven, linux
 •  Strong analytical, problem solving, communication, people skills
 •  Good Attitude an able to work as part of a team
Risk Management Officer
17/08/2561

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำ วิเคราะห์ และรายงานความเสี่ยงด้านการเงินเช่น RBC, RBC Stress Test, ALM เช่น Liquidity gap และ duration gap
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่นการจัดทำ Market data ที่เกี่ยวกับ volatility ของตลาดเช่นหุ้น, อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ Correlation ของสินทรัพย์

 

คุณสมบัติ

 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีความสามารถในการจัดทำรายงานใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจประกันชีวิต
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบริหารความเสี่ยง คณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Call Center
17/08/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการรับสายและโอนสายโทรศัพท์ไปยังปลายทางแก่ผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้อง
 • ดูแล และปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 • ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาติดต่อหน่วยงานต่างๆ
 • บริการตอบคำถามให้ข้อมูลด้านกรมธรรม์ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกรมธรรม์
 • รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อประสานงาน/ติดตามหน่วยงานต่างๆพร้อมแจ้งผลจนเป็นที่ถูกต้อง
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบ พร้อมจัดทำรายงานรายวันให้เสร็จสิ้นได้อย่างถูกต้องในเวลาที่กำหนด  

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
 • มีความรู้ทางด้านธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถพูดภาษาใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้  Microsoft ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Underwriter Specialist
17/09/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาและประเมินความเสี่ยงภัย รวมทั้งตัดสินใจและแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและทีมงาน
 • ร่วมประชุมและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบประกันใหม่และทดสอบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบหลักเกณฑ์ (UAT : User Acceptance Test )
 • ตรวจเยี่ยมผู้เอาประกัน เพื่อมาประกอบการพิจารณารับประกัน
 • เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ต่างๆ ของหน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • การพัฒนาระบบและกระบวนการ ปฎิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Nursing , Medical technology
 • มีความรู้ด้านการคัดเลือกภัย
 • มีความรู้ทางด้านประกันชีวิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน พิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี   
 • หากมีความรู้ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Senior Accounting (Information System)
21/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบบัญชี เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใช้งานระบบ ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้เองและประสานงานกับผู้ดูแลระบบภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้
 • ตรวจสอบการจัดทำขั้นตอน (Flowchart) การเชื่อมโยงระหว่างระบบต่าง ๆ เช่น Core insurance , Human resource , และ Procurement  เป็นต้น กับระบบบัญชีตลอดจนเข้าร่วมและให้ความเห็นกรณีมีการเชื่อมต่อจากระบบใหม่ และทำการปรับปรุง Flowchart เพิ่มเติมการเชื่อมโยงระบบใหม่ดังกล่าว
 • ดูแลการเปิดปิดรหัสบัญชี และรหัสวิเคราะห์ทางบัญชี ดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ถูกต้องและไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจัดทำรายงานต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้างทางบัญชีใหม่
 • ตรวจสอบการจัดทำรายงานประกอบการปิดบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เช่น รายงานเบี้ยประกันภัยรับตามช่องทางการจำหน่าย (Distribution Channel) และตามคู่ค้า (Partner) ,รายงานค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายตามโครงการ และรายงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นต้น
 • เตรียมความพร้อมข้อมูลและระบบงาน สำหรับการเริ่มใช้มาตรฐานบัญชีที่กำลังมีผลบังคับใช้ เช่น กระทบยอดระหว่างข้อมูลกรมธรรม์ กับ ข้อมูลในระบบบัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา บัญชี ระบบบัญชี  MIS
 • มีประสบการณ์ ด้านการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ ประมาณ 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องของระบบงานบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอ ชอบเรียนรู้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี
Financial Specialist
21/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมกำหนดกลุยทธ์ของฝ่ายเพื่อบริหารจัดการเงินสดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายของบริษัท
 • บริหารจัดการ การเงินด้านการรับ-จ่าย ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายขององค์กร
 • ดำเนินการบริหารจัดการรักษาเงินสด / โฉนดที่ดิน(บางส่วน) และทะเบียนรถยนต์  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัย
 • กำกับดูแลและตรวจสอบบริการรับ-จ่าย เงินแก่บุคคลภายในและภายนอก ให้ถูกต้องตามเอกสารการอนุมัติ
 • วางแผนพัฒนาการให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบงานและการให้บริการ
 • ประสานงานและติดตามงานด้านการเงินกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   
 • สรุป รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลา
 • ให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมแก้ไขปัญหา ด้านบริหารเงินสดกับทีมงาน 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา การเงิน การธนาคาร
 • มีความรู้การบริหารจัดการทางการเงิน 
 • สามารถวางแผนการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน
 • มีทักษะการนำเสนอ
 • สามารถทำ cash flow  ได้
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
21/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บันทึกข้อมูลสินไหม ความเคลื่อนไหว ผลการพิจารณาในระบบตรวจสอบสถานะกรมธรรม์
 • พิจารณาขอเอกสาร  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียกร้องสินไหม
 • ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นกรมธรรม์
 • ประสานงาน ติดตามข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อประกอบการพิจารณา
 • พิจารณาและบันทึกผลการพิจารณาสินไหมตามอำนาจดำเนินการ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  พยาบาล
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านพิจารณาสินไหมทางด้านประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา นนทบุรี วิภาวดี ธนบุรี
21/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จัดทำการบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลลงระบบและจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 29 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักงานบริการ  ชอบเรียนรู้
4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
5. ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในสาขาอื่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นครั้งคราวได้


 

PM (Project Manager IT)
21/02/2562

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และจัดทำความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ( Business Feasibility Study) รวมถึงการประเมินผลกระทบ (Conceptual Impact Assessment) ของโครงการที่รับได้รับมอบหมาย
 • กำหนดแผนการทำงานของโครงการ โดยการเก็บรายละเอียดและข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำมาประเมิน ขั้นตอนการทำงาน, รายละเอียดของสิ่งที่โครงการต้องส่งมอบ (Deliverables) และ resources ทั้งในเรื่องของ  ระยะเวลา บุคคลากร และงบประมาณ ที่ต้องการ
 • กำหนด communication plan และทำการสื่อความให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการในการทำงาน และให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายของโครงการได้
 • จัดทำและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำ vendor engagement (selection & contract signing)
 • วิเคราะห์ พิจารณา และประเมินความเหมาะสมของ solutions หรือ alternative workarounds ที่ถูกนำเสนอว่ามีความเหมาะสมสำหรับโครงการ
 • ดำเนินการจัดทำ วิเคราะห์ วางลำดับความสำคัญ ประเมินผลกระทบของ Issue/ Risk ที่เกิดขึ้นในโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการประเด็นและความเสี่ยงต่างๆในลำดับที่เหมาะสม
 • ติดตาม และรายงาน ความคืบหน้าของโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับ IT PMO ในการควบคุมและตรวจสอบ Deliverables จากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในโครงการ ให้ได้รับการส่งมอบอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Project Governance Team
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์บริหารโครงการเกี่ยวกับ DWH/Data Management
 • รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน/ประเมินราคาทรัพย์สิน
19/03/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สำรวจและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามหลักวิชาชีพ
 • ดำเนินการตามกระบวนการในการรังวัดสอบเขต รังวัดแบ่งแยกที่ดิน การจดทะเบียนนิติกรรมโอนขายที่ดิน  ที่ดินและอาคาร  หรือ นิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และ อาคาร  ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม  ดูแล และจัดการ เกี่ยวกับ เอกสารสิทธิ์  สารบบ  กรรมสิทธิ์ และ สิทธิครอบครอง และสิทธิ์อื่นๆของที่ดิน,ที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท  ไม่ให้เกิดมีการบุกรุก ด้อยค่า หรือถูกรอนสิทธิ์
 • วางแผนการทำงาน จัดการ  ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามแผนงาน การพัฒนาและปรับปรุงที่ดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน หรือพร้อมขาย เพื่อใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในทรัพย์สินบริษัท
 • บริหารดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้องของส่วนงานบริหารที่ดิน (property filing) และระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน (property database) 

คุณสมบัติ

 • เพศ  ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  นิติศาสตร์/ประเมินราคาทรัพย์สิน/เศรษฐศาสตร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านประเมินและบริหารทรัพย์สิน อย่างน้อย  2-4 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word / Excell / Power Point  ได้

 

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.