ตำแหน่งงานว่าง | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ตำแหน่งงานว่าง

Sales Coordinator Bancassurance (Background Insurance)
17/07/2563
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 

• จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี

• สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อนำเสนอแบบประกันให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรองค์กร

• สนับสนุนการขายด้านให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการขายและความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

• จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่

• รวบรวมข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าและคู่แข่ง

• ติดตามและให้บริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ บัญชี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า บริการลูกค้า 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

Client Service
01/09/2563
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อนำเสนอแบบประกันให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรองค์กร
• สนับสนุนการขายด้านให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการขายและความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
• สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเก่าและ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
• จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี
• ติดตามและให้บริการหลังการขาย

 

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
• ประสบการณ์ในการทำงาน ด้านงานบริการหรืองานขาย
• มีทัศนคติเชิงบวกและมีใจรักในงานบริการ
• สามารถใช้โปรแกรม power point, excel , word ได้
• ต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่เป้าหมาย
• หากมี ใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรถยนต์ และใบขับขี่รถยนต์

 

การเดินทางเพิ่มเติม : ภาคเหนือตอนบน  จังหวัด  พิจิตร อุทัยธานี
 

Nurse Claim
01/09/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บันทึกข้อมูลสินไหม ความเคลื่อนไหว ผลการพิจารณาในระบบตรวจสอบสถานะกรมธรรม์
 • พิจารณาขอเอกสาร  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียกร้องสินไหม
 • ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นกรมธรรม์
 • ประสานงาน ติดตามข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อประกอบการพิจารณา
 • พิจารณาและบันทึกผลการพิจารณาสินไหมตามอำนาจดำเนินการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  พยาบาล
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านพิจารณาสินไหมทางด้านประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
Java Developer
17/07/2563

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Design, implement and maintain java application phases
 • To take part in software and architectural development activities
 • Conduct software analysis, programming, testing and debugging
 • Identifying production and non-production application issues
 • Transforming requirements into stipulations
 • Develop, test, implement and maintain application software
 • Recommend changes to improve established java application processes
 • Develop technical designs for application development
 • Develop application code for java programs

คุณสมบัติ

 •  Bachelor Degree or higher Computer related fields
 •  At least 3 - 5 years working experience in programming for junior level and at least 2 years working experience in programming for senior level
 •  Analyze and develop application using Java and web Technology
 •  Excellent skills of Java technology,
 •  Good understanding Object Oriented Analysis and Design
 •  Strong understanding of JavaScript
 •  Experience in the Spring Framework
 •  Struts
 •  Enterprise Java Beans (EJB)
 •  Strong background in J2EE framework, Design Pattern (GOF and J2EE) and UML
 •  Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA, Hibernate)
 •  Good understanding Web Services (SOAP, REST)
 •  Experience in the following technologies is a plus: JavaScript (Prototypejs, jQuery, YUI, React), maven, linux
 •  Strong analytical, problem solving, communication, people skills
 •  Good Attitude an able to work as part of a team
Credit Analyst Officer
01/09/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานสินเชื่อ     
 • ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลตลาดของหลักประกัน       
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารโครงการลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกเงินกู้    
 • จัดทำรายละเอียดเอกสารการอนุมัติสินเชื่อ
 • ตรวจเยี่ยมลูกค้า

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อโครงการ จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
IT Application Admin
17/07/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ:  

 • ติดตั้ง และ บริหารจัดการ Environment (SIT / UAT / Production) ของโครงการต่าง ๆ
 • ติดตั้ง ควบคุมและบริหารจัดการ Version ของแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตาม IT Security Policies
 • บริหารจัดการผู้ใช้งาน ในระดับแอปพลิเคชัน ของ โครงการต่าง ๆ  
 • บริหารจัดการ Change Request ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Software และ  Database 
 • ตรวจสอบ Monitoring และ Investigate ปัญหาและ issue ต่าง ๆ และจัดทำ Incident Report และแนวทางแก้ปัญหา 
 • วิเคราะห์ผลกระทบ และประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณี ที่จะต้องมีการ maintenance ทั้งในส่วนของ Server และระบบ  Network
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัท ร่วมกับทีม IT Solution และ  Development Team
 • ค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างภายในบริษัท
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ monitoring และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Unix/Linux/Windows
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Web Server (Apache HTTP, IIS) สามารถติดตั้งและบริหารจัดการเบื้องต้นได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Application Server (Tomcat , JBOSS)
 • มีความรู้เความสามารถ ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ปัญหา Database Server (Postgres, Mysql, MS-SQL, Oracle)
 • มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ PLSQL, PHP, JSP, ASP.NET, Android/IOS, DMS, Drupal เป็นต้น

 

Business System Analyst
17/07/2563

Job Overview

We are looking for a  Business System Analyst to assist the company in translating business requirements into actionable process for the business to help advance our present business standing and to optimize our business process for our traditional Life Insurance and Investment-Linked Products.

The qualified person will act as a conduit between the technology teams and the business process teams and requires in-depth knowledge and experience of both traditional life insurance and investment-linked products. He/she must use best practices and knowledge of internal and external business issues to improve company’s products and services and must be able to take a new perspective using existing solutions.

Duties include:

 • Having an in-depth knowledge of business products and value proposition in insurance industry
 • Experience in business development
 • Writing business proposals
 • Identifying and mapping business strengths and customer needs
 • Researching business opportunities 
 • Following industry trends locally and internationally
 • Identifying areas needing improvements

Qualifications:

 • Bachelor's degree or above in Business, Statistics, Computer Science or equivalent combination of education and experience.
 • At least 5 years of insurance or business/systems analysis experience with 2-3 years experience in Insurance Investment-Linked Products.
 • Good interpersonal, communication skills.
 • Ability to make effective formal presentations.
 • Excellent computer skills and knowledge of MS Office
 • Strong prioritization skill & planning skill
 • Strong decision-making skill
 • Good command of English
 • Ability to gather and interpret relevant data and information is an advantage.
Pricing Actuarial Senior Officer / Manager
17/07/2563

Duties & Responsibilities

 • Perform product development, pricing, profit testing, filling documents to OIC.
 • Ensure product meets company profitability and marketable when benchmarking with other insurers
 • Communicate and co-ordinate with internal parties to ensure that the new product will be launched on time.
 • Monitor product performance in term of growth, profitability, and sale volume achievement.
 • Process improvement e.g. finding new method to improve department’s work flow, improve efficiency of pricing model, etc.
 • Ad Hoc projects.

Qualification

 • Male or female, age 21 – 28 years old.
 • Bachelor or Master degree in Actuarial Sciences, Mathematical Sciences, Applied Statistics.
 • New graduates are welcome for officer 1.
 • At least 2 years’ experience in Pricing Actuarial for officer 2.
 • Computer literacy and proficiency in Microsoft Office.
 • Good Command of English.
 • Ability to solve problems and have a good human relationships.
 • Good communication and coordination skills and work under pressure.
 • Actuarial exam is a plus.

 

IT Operation Support
17/07/2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Monitoring Batch Process และ จัดทำรายสรุป Daily Operation Report และ Monthly Operation Report 
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Daily Operation และ ตรวจสอบ resource ต่าง ๆ ของ Server ว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ 
 • จัดทำเอกสารและขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบ monitoring และ investigate ปัญหาและ issue ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเอกสาร troubleshooting guide
 • บริหารจัดการ change request ที่เกี่ยวข้องกับ db-script ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Database ตามที่ทาง IT Application Support แจ้งมา 
 • วิเคราะห์ผลกระทบ และประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณี ที่ Batch Process กระทบกระบวนการทำงานและแนวทางแก้ไข
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา Batch process ต่าง ๆ ของบริษัท ร่วมกับทีม IT Solution, IT Application Admin และ Development Team
 • ค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
 • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

​คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างภายในบริษัท
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ monitoring และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Unix/Linux/Windows
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบี้องต้น สามารถ Query ข้อมูลได้
 • มีประสบการณ์ 3–5 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.