การกู้เงินตามกรมธรรม์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การกู้เงินตามกรมธรรม์

ท่านสามารถใช้สิทธิกู้เงินตามกรมธรรม์ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ

    - กรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น อายุกรมธรรม์ 1 – 2 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์
    - กรมธรรม์ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิปิดบัญชีหรือขยายระยะเวลา
    - กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ (รวมหนี้สินเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชำระเดิม)
    - ท่านสามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง หรือ
    - ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
    - ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม

ดำเนินการด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ 
     - กรมธรรม์
     - หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริง)
     - สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
​*** กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอม จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม

มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ 
     - กรมธรรม์
     - หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
     - หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
     (ผู้เอาประกันภัยลงนามผู้มอบอำนาจ ลายมือชื่อตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย)
     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริงของผู้เอาประกันภัย และของผู้รับมอบอำนาจ)
     - สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     - สำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ดังนี้์ 
     - สาขาต้นสังกัด
     - สำนักงานใหญ่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
     โทรศัพท์ 0 2207 8888
     - สาขาอื่น ๆ ของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์    ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำเรียกร้อง
การเวนคืนกรมธรรม์          ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา     ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ระบุในสัญญา
เงินครบกำหนด                ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ระบุในสัญญา

ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำเรียกร้อง

โปรดโทรศัพท์แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า หากท่านต้องการดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

กรณีแจ้งขอรับบริการล่วงหน้า 
     - ทุกสาขาและ ฝ่ายบริการลูกค้า ระยะเวลาดำเนินการ 5 นาที

ไม่แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า
     - สาขาต้นสังกัด ระยะเวลาดำเนินการ 15 นาที 
     - ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 15-30 นาที 
     - สาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาต้นสังกัด 30 นาที

การรับเงิน / การจ่ายเงิน สำนักงานสาขาทั่วประเทศ

โปรดโทรศัพท์แจ้งขอรับบริการล่วงหน้า หากท่านต้องการดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

ดำเนินการด้วยตนเอง
     - จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายเป็นเงินสด
     - จำนวนเงินเกิน 10,000 บาทขึ้นไป จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย พร้อมขีดคร่อมเช็ค “A/C Payee Only” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
     - จ่ายเป็นเช็คในนามผู้เอาประกันภัย พร้อมขีดคร่อมเช็ค “A/C Payee Only” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.