สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตการรับเงินผลประโยชน์ เมื่อครบกำหนดสัญญา
 


เมื่อกรมธรรม์ของท่านครบกำหนดสัญญา และท่านชำระเบี้ยประกันภัยจนครบตามสัญญา ท่านจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาจำนวนเงินตามที่ระบุ พร้อมเงินผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี) หักด้วยหนี้สินค้างชำระตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือท่านชำระเบี้ยประกันภัยไม่ครบตามสัญญา ท่านจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง ตามมูลค่าเงินสดคงเหลือภายหลังการชำระเบี้ยประกันภัยแทนโดยการกู้อัตโนมัติ หรือได้รับเงินตามจำนวนมูลค่าปิดบัญชี ปิดบัญชีอัตโนมัติ หรือจำนวนเงินคงเหลือภายหลังจากขยายระยะเวลา

กรมธรรม์ของท่านต้องเป็นกรมธรรม์ประเภทที่มีเงินครบกำหนดสัญญา
ผู้เอาประกันภัยต้องมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
รับเงินตามจำนวนเงินครบกำหนดสัญญาที่ระบุ ณ วันครบกำหนดสัญญา กรณีกรมธรรม์ของท่านต้องชำระเบี้ยประกันภัยครบตามสัญญา
รับเงินตามมูลค่ากรมธรรม์ ณ วันครบกำหนดสัญญา กรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยไม่ครบตามสัญญา
- ท่านจะได้รับเงินตามมูลค่าเงินสดคงเหลือหลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยแทนโดยการกู้อัตโนมัติ
- ท่านจะได้รับเงินตามมูลค่าปิดบัญชี หรือปิดบัญชีอัตโนมัติ
- ท่านจะได้รับเงินคงเหลือหลังจากการขยายระยะเวลา
กรมธรรม์ที่ใช้สิทธิเวนคืน ก่อนวันถึงวันครบกำหนดสัญญาจะไม่ได้รับสิทธินี้
หากมีหนี้สินตามกรมธรรม์ค้างชำระ จะนำหักจากเงินรับครบกำหนดสัญญา
ท่านสามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง หรือ
มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม


ดำเนินการด้วยตนเอง
เอกสารที่ใช้ประกอบการรับเงินครบกำหนดสัญญา

กรมธรรม์
หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริง)
สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

กรมธรรม์
หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีเคยใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์)
หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
(ผู้เอาประกันภัยลงนามผู้มอบอำนาจ ลายมือชื่อตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย)
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ (ฉบับจริงของผู้เอาประกันภัย และของผู้รับมอบอำนาจ)
สำเนาบัตรของผู้เอาประกันภัย ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


หน้าที่ผ่านมา